از:
به:
نوع نمودار:

جزئیات آمار

201 کل صفحات بازدید شده
134 کل بازدیدکنندگان
96 Unique visitors
00:11:17 متوسط زمان حضور
1.50 متوسط صفحه/بازدید
45.52% Bounce rate

موقعیت مکانی

Iran 98 United States 30 Romania 3 United Arab Emirates 2 United Kingdom 1

آمار سیستم عامل

Android 51 Windows 7 29 N/A 27 Windows 10 13 iOS iPhone 8 Windows 8 2 Windows XP 2 Linux 1 Windows Vista 1

آمار مرورگر

Chrome 76 Mozilla 27 Firefox 18 Safari 10 Opera 2 Internet Explorer 1

Device

Desktop 75 Mobile 57 Tablet 2

صفحات ورود

صفحه تعداد کاربران
http://www.dehkadehchoob.ir/ 72
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 10
http://dehkadehchoob.ir/ 5
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 5
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja;00:00:04; 3
http://dehkadehchoob.ir/مبل.html 2
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/121-lobiyayi-ba-mehregan.html?Itemid=437 2
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/22-43435.html 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/23-021.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/category/79-blog?Itemid=437_________________ 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=8 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/120-gerd-ba-chepender?Itemid=437;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/119-goldani-ba-chepender?Itemid=437;00:00:20; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja?Itemid=437;00:00:00; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/113-gerd-ba-seven?Itemid=437;00:00:08; 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/16-3.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/119-goldani-ba-chepender 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/118-mahan-ghashoqi2?Itemid=437;00:00:00; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/14-6552.html 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/22-43435.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437_________________;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/18-12.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/106-hashtzelei-lahestani?Itemid=437;00:00:00; 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/98-mobl1.html?Itemid=437_________________;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/category/79-blog;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/128-royal 1
http://dehkadehchoob.ir/component/tags/tag/2-2016-03-14-10-03-52.html 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/15-245.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/114-loobiyayi-xabaghe-dar?Itemid=437;00:00:12; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/103-mahan-ghashoqi?Itemid=437;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/129-pichak-va-merinuuus?Itemid=437;00:01:40; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/113-gerd-ba-seven?Itemid=437;00:00:00; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/104-somahooyi-mehregan;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina?Itemid=437;00:00:32; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/16-3.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/مبل.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/category/19-dehkadehchoob.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/128-royal?Itemid=437;00:01:24; 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/80-blog/news/80-2016-03-14-14-08-56.html?Itemid=437 1

صفحات خروج

صفحه تعداد کاربران
http://www.dehkadehchoob.ir/ 51
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 7
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 6
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 6
http://www.dehkadehchoob.ir/مبل.html 5
http://dehkadehchoob.ir/ 5
http://dehkadehchoob.ir/مبل.html 3
http://dehkadehchoob.ir/contact.html 2
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/121-lobiyayi-ba-mehregan.html?Itemid=437 2
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/16-3.html 2
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja;00:00:04; 2
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?limitstart=0 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/104-somahooyi-mehregan;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/component/tags/tag/2-2016-03-14-10-03-52.html 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12index.php?option\=com_product&view\=download&product\=extension&id\=37&sub\=1&task\=download 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/16-3.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/2016-11-24-14-30-19.html 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/23-021.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/درباره-دهکده-چوب.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/120-gerd-ba-chepender?Itemid=437;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/category/79-blog?Itemid=437_________________ 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/category/19-dehkadehchoob.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja?Itemid=437;00:00:00; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/79-blog/83-2016-03-14-14-31-34.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/29-840-000.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=form&layout=edit&id=25&layout=edit 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/128-royal?Itemid=437;00:01:24; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/26-121.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/113-gerd-ba-seven?Itemid=437;00:00:08; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/contact.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/118-mahan-ghashoqi2?Itemid=437;00:00:00; 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/80-blog/news/80-2016-03-14-14-08-56.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/22-43435.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437_________________;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/22-43435.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/106-hashtzelei-lahestani?Itemid=437;00:00:00; 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/98-mobl1.html?Itemid=437_________________;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/category/79-blog;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/128-royal 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/119-goldani-ba-chepender?Itemid=437;00:00:20; 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/15-245.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/103-mahan-ghashoqi?Itemid=437;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/114-loobiyayi-xabaghe-dar?Itemid=437;00:00:12; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/119-goldani-ba-chepender 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/113-gerd-ba-seven?Itemid=437;00:00:00; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/15-245.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/14-6552.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina?Itemid=437;00:00:32; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/129-pichak-va-merinuuus?Itemid=437;00:01:40; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/18-12.html 1

آمار مشاهده بر اساس صفحه

صفحه آخرین بازدید تعداد بازدیدها
http://www.dehkadehchoob.ir/ 2017-09-22 13:43:08 73
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 2017-09-22 08:53:59 20
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 2017-09-22 08:55:48 12
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 2017-09-22 13:43:50 11
http://dehkadehchoob.ir/ 2017-09-22 08:21:02 7
http://www.dehkadehchoob.ir/مبل.html 2017-09-22 01:31:14 5
http://dehkadehchoob.ir/مبل.html 2017-09-22 09:51:27 5
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 2017-09-22 07:30:09 4
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja;00:00:04; 2017-09-21 22:46:42 3
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/16-3.html 2017-09-22 02:41:24 3
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?limitstart=0 2017-09-21 08:53:26 2
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/29-840-000.html 2017-09-21 02:57:13 2
http://dehkadehchoob.ir/contact.html 2017-09-22 07:35:54 2
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/16-3.html 2017-09-22 02:42:30 2
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/26-121.html 2017-09-22 08:55:14 2
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/121-lobiyayi-ba-mehregan.html?Itemid=437 2017-09-22 12:25:19 2
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/22-43435.html 2017-09-22 07:32:54 2
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja?Itemid=437 2017-09-20 06:49:23 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/113-gerd-ba-seven?Itemid=437;00:00:00; 2017-09-19 12:24:44 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/113-gerd-ba-seven?Itemid=437;00:00:08; 2017-09-19 20:02:35 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=8 2017-09-20 06:48:51 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina?Itemid=437;00:00:32; 2017-09-19 20:19:53 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/118-mahan-ghashoqi2?Itemid=437;00:00:00; 2017-09-20 14:19:54 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/119-goldani-ba-chepender?Itemid=437;00:00:20; 2017-09-21 22:17:27 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437_________________;00:00:04; 2017-09-20 12:05:01 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/98-mobl1.html?Itemid=437_________________;00:00:04; 2017-09-22 18:24:13 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/119-goldani-ba-chepender 2017-09-22 08:14:13 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12index.php?option\=com_product&view\=download&product\=extension&id\=37&sub\=1&task\=download 2017-09-18 02:02:16 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/128-royal 2017-09-20 14:21:33 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/14-6552.html 2017-09-22 22:13:59 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/23-021.html 2017-09-22 03:25:25 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/114-loobiyayi-xabaghe-dar?Itemid=437;00:00:12; 2017-09-21 21:30:24 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/18-12.html 2017-09-21 14:22:55 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/120-gerd-ba-chepender?Itemid=437;00:00:04; 2017-09-22 09:17:53 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/15-245.html 2017-09-19 07:46:54 1
http://dehkadehchoob.ir/component/tags/tag/2-2016-03-14-10-03-52.html 2017-09-20 02:42:00 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja?Itemid=437;00:00:00; 2017-09-18 06:02:33 1
http://www.dehkadehchoob.ir/2016-11-24-14-30-19.html 2017-09-22 02:25:14 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/129-pichak-va-merinuuus?Itemid=437;00:01:40; 2017-09-22 04:09:47 1
http://www.dehkadehchoob.ir/درباره-دهکده-چوب.html 2017-09-19 04:32:28 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?limitstart=0 2017-09-22 07:32:16 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/104-somahooyi-mehregan;00:00:04; 2017-09-20 21:04:04 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/category/19-dehkadehchoob.html?Itemid=437 2017-09-20 05:42:51 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437;00:00:04; 2017-09-18 19:50:21 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/27-14.html 2017-09-22 07:30:54 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/128-royal?Itemid=437;00:01:24; 2017-09-21 20:54:11 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/26-121.html 2017-09-19 02:34:02 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/29-840-000.html 2017-09-22 07:30:39 1
http://www.dehkadehchoob.ir/contact.html 2017-09-19 08:46:07 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=form&layout=edit&id=25&layout=edit 2017-09-22 02:20:03 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/106-hashtzelei-lahestani?Itemid=437;00:00:00; 2017-09-21 14:49:59 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/33-451.html 2017-09-22 07:30:47 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/21-446.html 2017-09-19 08:44:06 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/category/79-blog;00:00:04; 2017-09-22 23:32:39 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/category/79-blog?Itemid=437_________________ 2017-09-20 16:48:56 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/80-blog/news/80-2016-03-14-14-08-56.html?Itemid=437 2017-09-22 22:03:39 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/15-245.html 2017-09-20 23:53:25 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/79-blog/83-2016-03-14-14-31-34.html?Itemid=437 2017-09-18 22:39:49 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/22-43435.html 2017-09-21 07:45:51 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/103-mahan-ghashoqi?Itemid=437;00:00:04; 2017-09-22 17:04:40 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437;00:00:04; 2017-09-19 08:57:03 1

آمار مشاهده بر اساس کاربر

نام کاربر آخرین بازدید زمان حضور مرورگر سیستم عامل Device آی پی موقعیت مکانی صفحات مشاهده شده
Visitor_1.78 2017-09-22 03:25:25 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.138 US 1 Navigation flow
Visitor_1.85 2017-09-22 09:17:53 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.13 US 1 Navigation flow
Visitor_1.86 2017-09-18 06:02:33 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.140 US 1 Navigation flow
Visitor_1132 2017-09-18 11:09:47 00:00:04 Chrome Android Mobile 46.51.93.182 RO 1 Navigation flow
Visitor_1137 2017-09-22 04:08:38 00:01:16 Chrome Android Mobile 5.208.191.69 IR 2 Navigation flow
Visitor_1176 2017-09-18 11:53:23 00:01:32 Firefox Windows 7 Desktop 91.108.152.5 IR 2 Navigation flow
Visitor_1252 2017-09-21 06:24:23 00:00:52 Chrome Windows 7 Desktop 91.99.83.16 IR 2 Navigation flow
Visitor_1476 2017-09-22 09:50:17 00:00:40 Chrome Android Mobile 2.178.253.129 IR 1 Navigation flow
Visitor_1725 2017-09-20 02:47:47 00:00:08 Chrome Android Tablet 162.217.31.81 US 1 Navigation flow
Visitor_1949 2017-09-20 01:20:28 00:01:00 Chrome Android Mobile 5.127.72.167 IR 1 Navigation flow
Visitor_1978 2017-09-21 03:03:41 00:00:00 Firefox Windows 7 Desktop 5.127.247.63 IR 1 Navigation flow
Visitor_2.17 2017-09-22 08:14:13 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.13 US 1 Navigation flow
Visitor_2.28 2017-09-22 02:42:30 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.138 US 1 Navigation flow
Visitor_2121 2017-09-20 10:26:27 00:00:40 Chrome Windows 10 Desktop 2.177.11.192 IR 1 Navigation flow
Visitor_2190 2017-09-21 13:33:37 00:09:40 Chrome Windows 7 Desktop 94.24.101.224 IR 1 Navigation flow
Visitor_2332 2017-09-22 01:31:14 00:01:20 Firefox Windows Vista Desktop 5.116.46.225 IR 2 Navigation flow
Visitor_2340 2017-09-22 13:12:40 00:00:12 Chrome Android Mobile 151.240.82.43 IR 1 Navigation flow
Visitor_2518 2017-09-22 08:21:02 00:00:00 Firefox Windows 7 Desktop 5.127.148.112 IR 1 Navigation flow
Visitor_2944 2017-09-18 07:44:14 00:00:20 Safari iOS iPhone Mobile 91.98.218.189 IR 1 Navigation flow
Visitor_2956 2017-09-20 03:26:30 00:01:00 Chrome Windows 10 Desktop 172.252.126.187 US 1 Navigation flow
Visitor_2960 2017-09-20 05:11:07 00:00:04 Opera Android Mobile 5.208.48.43 IR 1 Navigation flow
Visitor_3.13 2017-09-22 22:03:39 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.9 US 1 Navigation flow
Visitor_3.62 2017-09-20 21:04:04 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.36 US 1 Navigation flow
Visitor_3032 2017-09-18 08:25:53 00:00:24 Chrome Windows 7 Desktop 109.203.134.57 IR 1 Navigation flow
Visitor_3067 2017-09-18 06:14:37 00:00:08 Firefox Windows 7 Desktop 46.32.24.197 IR 1 Navigation flow
Visitor_3108 2017-09-19 16:05:51 00:00:08 Safari Android Mobile 5.209.214.83 IR 1 Navigation flow
Visitor_3250 2017-09-20 02:17:22 00:01:20 Firefox Windows 7 Desktop 91.98.184.224 IR 2 Navigation flow
Visitor_3594 2017-09-20 00:32:52 00:05:16 Chrome Windows 7 Desktop 188.34.203.17 IR 3 Navigation flow
Visitor_3604 2017-09-22 09:51:27 00:00:24 Chrome Android Mobile 2.178.253.129 IR 1 Navigation flow
Visitor_3672 2017-09-22 13:13:10 00:00:44 Chrome Android Mobile 151.240.82.43 IR 1 Navigation flow
Visitor_3706 2017-09-20 09:30:00 00:00:08 Chrome Android Mobile 86.55.10.222 IR 1 Navigation flow
Visitor_3836 2017-09-21 02:57:41 00:02:20 Firefox Windows 7 Desktop 5.127.247.63 IR 5 Navigation flow
Visitor_3884 2017-09-20 05:39:10 00:00:16 Chrome Android Mobile 5.112.148.86 IR 1 Navigation flow
Visitor_3891 2017-09-19 02:32:13 00:00:16 Chrome Windows 10 Desktop 5.160.91.158 IR 1 Navigation flow
Visitor_3906 2017-09-19 15:13:58 00:00:56 Chrome Android Mobile 5.78.157.139 IR 3 Navigation flow
Visitor_4.06 2017-09-21 14:49:59 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.11 US 1 Navigation flow
Visitor_4.10 2017-09-18 19:50:21 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.71 US 1 Navigation flow
Visitor_4.23 2017-09-18 14:17:07 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.13 US 1 Navigation flow
Visitor_4.38 2017-09-22 02:41:24 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.33 US 1 Navigation flow
Visitor_4071 2017-09-22 13:43:50 00:00:08 Chrome Android Mobile 192.15.123.126 AE 1 Navigation flow
Visitor_4103 2017-09-18 11:53:50 00:00:52 Chrome Android Mobile 5.116.22.230 IR 1 Navigation flow
Visitor_4223 2017-09-20 02:52:32 00:02:28 Chrome Windows 7 Desktop 185.12.60.198 IR 1 Navigation flow
Visitor_4227 2017-09-22 02:48:19 00:05:44 Chrome Windows 10 Desktop 89.198.71.2 IR 1 Navigation flow
Visitor_4275 2017-09-18 09:21:40 00:00:28 Opera Android Mobile 5.209.28.246 IR 2 Navigation flow
Visitor_4416 2017-09-20 01:34:42 00:03:08 Chrome Windows 7 Desktop 77.245.226.5 IR 2 Navigation flow
Visitor_4956 2017-09-21 16:59:16 00:06:20 Chrome Android Mobile 5.114.31.217 IR 3 Navigation flow
Visitor_4974 2017-09-21 22:46:42 00:00:08 Chrome Android Mobile 89.196.161.164 IR 1 Navigation flow
Visitor_5.01 2017-09-21 07:45:51 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.33 US 1 Navigation flow
Visitor_5.02 2017-09-22 04:09:47 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.33 US 1 Navigation flow
Visitor_5.06 2017-09-22 22:13:59 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.36 US 1 Navigation flow
Visitor_5.76 2017-09-20 23:53:25 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.11 US 1 Navigation flow
Visitor_5035 2017-09-21 06:00:18 00:00:28 Chrome Android Mobile 5.126.33.26 IR 1 Navigation flow
Visitor_5123 2017-09-22 23:32:39 00:00:04 Chrome Linux Desktop 89.219.219.145 IR 1 Navigation flow
Visitor_5156 2017-09-20 02:42:00 00:00:04 Chrome Android Mobile 2.185.188.14 IR 1 Navigation flow
Visitor_5435 2017-09-19 04:36:59 00:55:16 Firefox Windows 7 Desktop 89.144.131.4 IR 1 Navigation flow
Visitor_5470 2017-09-20 04:16:48 00:00:24 Safari iOS iPhone Mobile 89.196.115.24 IR 1 Navigation flow
Visitor_5677 2017-09-19 02:55:25 00:00:00 Chrome Android Mobile 2.178.116.37 IR 1 Navigation flow
Visitor_5804 2017-09-20 00:29:44 00:00:20 Chrome Android Mobile 89.199.15.26 IR 1 Navigation flow
Visitor_5810 2017-09-20 02:23:39 00:00:28 Chrome Android Mobile 188.229.109.230 RO 1 Navigation flow
Visitor_5830 2017-09-19 01:38:57 00:00:20 Firefox Windows 7 Desktop 5.239.221.121 IR 1 Navigation flow
Visitor_5944 2017-09-19 08:46:07 00:03:48 Chrome Windows 7 Desktop 91.99.193.112 IR 6 Navigation flow
Visitor_5990 2017-09-21 10:35:05 00:30:52 Chrome Windows 7 Desktop 91.98.171.115 IR 1 Navigation flow
Visitor_6.49 2017-09-22 17:04:40 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.9 US 1 Navigation flow
Visitor_6.51 2017-09-19 12:24:44 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.36 US 1 Navigation flow
Visitor_6.69 2017-09-19 20:19:53 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.33 US 1 Navigation flow
Visitor_6071 2017-09-21 05:14:38 00:00:32 Chrome Windows 10 Desktop 5.116.127.21 IR 1 Navigation flow
Visitor_6180 2017-09-21 08:53:26 00:00:52 Internet Explorer Windows 10 Desktop 151.242.128.76 IR 4 Navigation flow
Visitor_6237 2017-09-22 08:55:48 00:15:08 Firefox Windows 10 Desktop 5.52.216.197 IR 4 Navigation flow
Visitor_6375 2017-09-20 02:46:14 00:03:48 Chrome Windows 7 Desktop 185.12.60.198 IR 1 Navigation flow
Visitor_6421 2017-09-18 07:25:01 00:03:28 Chrome Android Mobile 5.210.133.103 IR 1 Navigation flow
Visitor_6438 2017-09-22 08:08:10 00:02:24 Chrome Android Mobile 95.82.16.52 IR 2 Navigation flow
Visitor_6552 2017-09-22 13:43:08 00:00:16 Chrome Android Mobile 192.15.123.126 AE 1 Navigation flow
Visitor_6561 2017-09-18 06:14:59 00:00:36 Safari iOS iPhone Mobile 2.177.66.223 IR 1 Navigation flow
Visitor_6609 2017-09-18 09:22:57 00:00:16 Chrome Android Mobile 5.209.28.246 IR 1 Navigation flow
Visitor_6620 2017-09-19 02:34:42 01:53:24 Chrome Windows 10 Desktop 5.160.91.158 IR 3 Navigation flow
Visitor_6654 2017-09-18 07:28:48 00:00:32 Chrome Android Mobile 5.210.133.103 IR 1 Navigation flow
Visitor_6654 2017-09-20 04:59:43 00:03:24 Chrome Windows 7 Desktop 217.24.157.120 IR 4 Navigation flow
Visitor_6719 2017-09-18 02:02:16 00:08:16 Chrome Windows 7 Desktop 216.246.6.148 US 2 Navigation flow
Visitor_6823 2017-09-19 01:52:15 00:00:16 Chrome Windows XP Desktop 109.125.162.68 IR 1 Navigation flow
Visitor_6923 2017-09-20 15:30:34 00:00:24 Chrome Android Mobile 5.115.227.130 IR 1 Navigation flow
Visitor_6938 2017-09-22 07:35:54 02:15:24 Firefox Windows 7 Desktop 5.127.148.112 IR 10 Navigation flow
Visitor_6943 2017-09-19 05:18:21 00:04:44 Chrome Windows XP Desktop 80.191.216.190 IR 1 Navigation flow
Visitor_7.18 2017-09-21 14:22:55 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.36 US 1 Navigation flow
Visitor_7.90 2017-09-21 20:54:11 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.9 US 1 Navigation flow
Visitor_7112 2017-09-19 15:07:29 00:00:56 Chrome Android Mobile 188.158.89.26 IR 1 Navigation flow
Visitor_7114 2017-09-20 16:48:56 00:00:40 Chrome Android Mobile 5.215.212.157 IR 1 Navigation flow
Visitor_7144 2017-09-20 05:35:09 00:00:40 Chrome Android Mobile 5.115.179.179 IR 1 Navigation flow
Visitor_7249 2017-09-20 05:42:51 00:03:00 Firefox Windows 7 Desktop 80.75.5.68 IR 1 Navigation flow
Visitor_7283 2017-09-20 13:25:09 00:00:20 Chrome Windows 8 Desktop 94.24.21.67 IR 1 Navigation flow
Visitor_7285 2017-09-21 12:14:20 00:00:00 Chrome Android Mobile 188.211.96.105 IR 1 Navigation flow
Visitor_7323 2017-09-19 01:00:25 00:07:08 Chrome Windows 10 Desktop 91.98.36.114 IR 4 Navigation flow
Visitor_7420 2017-09-19 04:32:28 01:25:24 Firefox Windows 7 Desktop 89.144.131.4 IR 4 Navigation flow
Visitor_7810 2017-09-22 00:31:25 00:08:48 Chrome Android Mobile 5.117.198.230 IR 3 Navigation flow
Visitor_7849 2017-09-18 11:51:29 00:00:28 Firefox Windows 7 Desktop 91.108.152.5 IR 1 Navigation flow
Visitor_7886 2017-09-20 06:10:47 00:00:04 Chrome Android Mobile 5.75.216.249 IR 1 Navigation flow
Visitor_7887 2017-09-18 22:39:49 00:01:00 Chrome Windows 10 Desktop 86.55.29.116 IR 2 Navigation flow
Visitor_7933 2017-09-19 02:04:34 00:09:00 Chrome Windows 7 Desktop 91.98.111.122 IR 1 Navigation flow
Visitor_8.03 2017-09-19 08:57:03 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.11 US 1 Navigation flow
Visitor_8.15 2017-09-19 20:02:35 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.13 US 1 Navigation flow
Visitor_8.73 2017-09-20 12:05:01 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.33 US 1 Navigation flow
Visitor_8060 2017-09-22 10:57:28 00:00:44 Chrome Android Mobile 81.28.56.120 IR 1 Navigation flow
Visitor_8133 2017-09-22 00:56:59 00:03:56 Chrome Android Mobile 5.73.58.35 IR 1 Navigation flow
Visitor_8277 2017-09-20 04:17:44 00:00:36 Safari iOS iPhone Mobile 89.196.115.24 IR 1 Navigation flow
Visitor_8319 2017-09-19 16:04:44 00:00:36 Safari Android Mobile 5.209.214.83 IR 1 Navigation flow
Visitor_8320 2017-09-20 05:00:13 00:01:12 Chrome Windows 7 Desktop 217.24.157.120 IR 1 Navigation flow
Visitor_8394 2017-09-21 11:14:00 00:02:16 Safari iOS iPhone Mobile 31.2.214.89 IR 3 Navigation flow
Visitor_8469 2017-09-19 13:02:36 00:00:00 Chrome Android Mobile 2.181.58.97 IR 1 Navigation flow
Visitor_8574 2017-09-21 03:20:59 00:18:00 Firefox Windows 7 Desktop 5.127.247.63 IR 4 Navigation flow
Visitor_8580 2017-09-20 14:19:54 00:00:00 Chrome Android Mobile 5.160.130.139 IR 1 Navigation flow
Visitor_8675 2017-09-20 05:36:22 00:00:36 Chrome Android Mobile 5.115.179.179 IR 1 Navigation flow
Visitor_8756 2017-09-18 16:05:03 00:00:00 Chrome Android Mobile 5.113.19.83 IR 1 Navigation flow
Visitor_8916 2017-09-18 05:45:54 14:30:36 Chrome Windows 8 Desktop 84.241.45.135 IR 2 Navigation flow
Visitor_9.38 2017-09-21 22:17:27 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.11 US 1 Navigation flow
Visitor_9.90 2017-09-22 18:24:13 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.9 US 1 Navigation flow
Visitor_9.93 2017-09-20 14:21:33 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.39 US 1 Navigation flow
Visitor_9014 2017-09-20 06:49:23 00:00:32 Chrome Android Mobile 5.117.216.230 IR 2 Navigation flow
Visitor_9092 2017-09-21 12:37:30 00:04:04 Chrome Android Mobile 188.211.96.105 IR 1 Navigation flow
Visitor_9105 2017-09-21 21:30:24 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.9 US 1 Navigation flow
Visitor_9151 2017-09-22 12:25:19 00:00:04 Chrome Windows 10 Desktop 178.22.124.49 IR 1 Navigation flow
Visitor_9183 2017-09-21 05:05:52 00:00:04 Safari iOS iPhone Mobile 5.235.90.149 IR 2 Navigation flow
Visitor_9529 2017-09-19 15:08:47 00:00:00 Chrome Android Mobile 188.158.89.26 IR 1 Navigation flow
Visitor_9600 2017-09-18 06:59:16 00:02:32 Chrome Android Mobile 188.229.53.71 RO 1 Navigation flow
Visitor_9643 2017-09-20 16:34:19 00:00:44 Chrome Android Mobile 5.160.130.139 IR 1 Navigation flow
Visitor_9694 2017-09-19 18:42:32 00:00:08 Safari iOS iPhone Mobile 185.16.233.214 IR 1 Navigation flow
Visitor_9696 2017-09-19 12:36:50 00:00:16 Chrome Android Mobile 176.58.108.149 GB 1 Navigation flow
Visitor_9728 2017-09-22 02:05:12 00:01:32 Safari iOS iPhone Mobile 91.99.29.237 IR 1 Navigation flow
Visitor_9767 2017-09-19 05:07:57 00:00:28 Chrome Android Mobile 86.55.159.108 IR 1 Navigation flow
Visitor_9898 2017-09-19 06:56:51 00:29:24 Firefox Windows 7 Desktop 151.240.85.218 IR 3 Navigation flow
Visitor_9927 2017-09-21 15:45:57 00:00:44 Chrome Android Tablet 5.113.165.218 IR 1 Navigation flow
Visitor_9958 2017-09-19 01:36:24 00:00:00 Chrome Windows 7 Desktop 94.183.31.121 IR 1 Navigation flow
Visitor_9978 2017-09-19 07:46:54 00:02:48 Firefox Android Mobile 89.235.82.30 IR 3 Navigation flow
Visitor_9989 2017-09-21 07:51:27 00:00:00 Firefox Windows 7 Desktop 89.198.178.57 IR 1 Navigation flow
عباسی 2017-09-22 02:20:03 00:03:04 Chrome Windows 10 Desktop 89.198.71.2 IR 2 Navigation flow
عباسی 2017-09-22 02:25:14 00:11:56 Chrome Windows 10 Desktop 89.198.71.2 IR 2 Navigation flow

آمار مشاهده بر اساس آی پی

آی پی موقعیت مکانی آخرین بازدید زمان حضور صفحات مشاهده شده
109.125.162.68 IR 2017-09-19 01:52:15 00:00:16 1
109.203.134.57 IR 2017-09-18 08:25:53 00:00:24 1
151.240.82.43 IR 2017-09-22 13:13:10 00:00:56 2
151.240.85.218 IR 2017-09-19 06:56:51 00:29:24 3
151.242.128.76 IR 2017-09-21 08:53:26 00:00:52 4
162.217.31.81 US 2017-09-20 02:47:47 00:00:08 1
172.252.126.187 US 2017-09-20 03:26:30 00:01:00 1
176.58.108.149 GB 2017-09-19 12:36:50 00:00:16 1
178.22.124.49 IR 2017-09-22 12:25:19 00:00:04 1
185.12.60.198 IR 2017-09-20 02:52:32 00:06:16 2
185.16.233.214 IR 2017-09-19 18:42:32 00:00:08 1
188.158.89.26 IR 2017-09-19 15:08:47 00:00:56 2
188.211.96.105 IR 2017-09-21 12:37:30 00:04:04 2
188.229.109.230 RO 2017-09-20 02:23:39 00:00:28 1
188.229.53.71 RO 2017-09-18 06:59:16 00:02:32 1
188.34.203.17 IR 2017-09-20 00:32:52 00:05:16 3
192.15.123.126 AE 2017-09-22 13:43:50 00:00:24 2
2.177.11.192 IR 2017-09-20 10:26:27 00:00:40 1
2.177.66.223 IR 2017-09-18 06:14:59 00:00:36 1
2.178.116.37 IR 2017-09-19 02:55:25 00:00:00 1
2.178.253.129 IR 2017-09-22 09:51:27 00:01:04 2
2.181.58.97 IR 2017-09-19 13:02:36 00:00:00 1
2.185.188.14 IR 2017-09-20 02:42:00 00:00:04 1
216.246.6.148 US 2017-09-18 02:02:16 00:08:16 2
217.24.157.120 IR 2017-09-20 05:00:13 00:04:36 5
31.2.214.89 IR 2017-09-21 11:14:00 00:02:16 3
46.32.24.197 IR 2017-09-18 06:14:37 00:00:08 1
46.51.93.182 RO 2017-09-18 11:09:47 00:00:04 1
5.112.148.86 IR 2017-09-20 05:39:10 00:00:16 1
5.113.165.218 IR 2017-09-21 15:45:57 00:00:44 1
5.113.19.83 IR 2017-09-18 16:05:03 00:00:00 1
5.114.31.217 IR 2017-09-21 16:59:16 00:04:12 1
5.115.179.179 IR 2017-09-20 05:36:22 00:01:16 2
5.115.227.130 IR 2017-09-20 15:30:34 00:00:24 1
5.115.28.213 IR 2017-09-22 00:31:25 00:04:08 2
5.116.127.21 IR 2017-09-21 05:14:38 00:00:32 1
5.116.22.230 IR 2017-09-18 11:53:50 00:00:52 1
5.116.46.225 IR 2017-09-22 01:31:14 00:01:20 2
5.117.198.230 IR 2017-09-21 00:41:46 00:06:48 3
5.117.216.230 IR 2017-09-20 06:49:23 00:00:32 2
5.126.33.26 IR 2017-09-21 06:00:18 00:00:28 1
5.127.148.112 IR 2017-09-22 08:21:02 02:15:24 11
5.127.247.63 IR 2017-09-21 03:20:59 00:20:20 10
5.127.72.167 IR 2017-09-20 01:20:28 00:01:00 1
5.160.130.139 IR 2017-09-20 16:34:19 00:00:44 2
5.160.91.158 IR 2017-09-19 02:34:42 01:53:40 4
5.208.191.69 IR 2017-09-22 04:08:38 00:01:16 2
5.208.48.43 IR 2017-09-20 05:11:07 00:00:04 1
5.209.214.83 IR 2017-09-19 16:05:51 00:00:44 2
5.209.28.246 IR 2017-09-18 09:22:57 00:00:44 3
5.210.133.103 IR 2017-09-18 07:28:48 00:04:00 2
5.215.212.157 IR 2017-09-20 16:48:56 00:00:40 1
5.235.90.149 IR 2017-09-21 05:05:52 00:00:04 2
5.239.221.121 IR 2017-09-19 01:38:57 00:00:20 1
5.52.216.197 IR 2017-09-22 08:55:48 00:15:08 4
5.73.58.35 IR 2017-09-22 00:56:59 00:03:56 1
5.75.216.249 IR 2017-09-20 06:10:47 00:00:04 1
5.78.157.139 IR 2017-09-19 15:13:58 00:00:56 3
66.249.69.138 US 2017-09-22 03:25:25 00:00:08 2
66.249.69.140 US 2017-09-18 06:02:33 00:00:04 1
66.249.69.33 US 2017-09-22 04:09:47 00:00:16 5
66.249.69.36 US 2017-09-22 22:13:59 00:00:16 4
66.249.69.39 US 2017-09-20 14:21:33 00:00:04 1
66.249.69.71 US 2017-09-18 19:50:21 00:00:00 1
66.249.75.11 US 2017-09-21 22:17:27 00:00:12 4
66.249.75.13 US 2017-09-22 09:17:53 00:00:16 4
66.249.75.9 US 2017-09-22 22:03:39 00:00:20 5
77.245.226.5 IR 2017-09-20 01:34:42 00:03:08 2
80.191.216.190 IR 2017-09-19 05:18:21 00:04:44 1
80.75.5.68 IR 2017-09-20 05:42:51 00:03:00 1
81.28.56.120 IR 2017-09-22 10:57:28 00:00:44 1
84.241.45.135 IR 2017-09-18 05:45:54 14:30:36 2
86.55.10.222 IR 2017-09-20 09:30:00 00:00:08 1
86.55.159.108 IR 2017-09-19 05:07:57 00:00:28 1
86.55.29.116 IR 2017-09-18 22:39:49 00:01:00 2
89.144.131.4 IR 2017-09-19 04:36:59 02:20:40 5
89.196.115.24 IR 2017-09-20 04:17:44 00:01:00 2
89.196.161.164 IR 2017-09-21 22:46:42 00:00:08 1
89.198.178.57 IR 2017-09-21 07:51:27 00:00:00 1
89.198.71.2 IR 2017-09-22 02:48:19 00:20:44 5
89.199.15.26 IR 2017-09-20 00:29:44 00:00:20 1
89.219.219.145 IR 2017-09-22 23:32:39 00:00:04 1
89.235.82.30 IR 2017-09-19 07:46:54 00:02:48 3
91.108.152.5 IR 2017-09-18 11:53:23 00:02:00 3
91.98.111.122 IR 2017-09-19 02:04:34 00:09:00 1
91.98.171.115 IR 2017-09-21 10:35:05 00:30:52 1
91.98.184.224 IR 2017-09-20 02:17:22 00:01:20 2
91.98.218.189 IR 2017-09-18 07:44:14 00:00:20 1
91.98.36.114 IR 2017-09-19 01:00:25 00:07:08 4
91.99.193.112 IR 2017-09-19 08:46:07 00:03:48 6
91.99.29.237 IR 2017-09-22 02:05:12 00:01:32 1
91.99.83.16 IR 2017-09-21 06:24:23 00:00:52 2
94.183.31.121 IR 2017-09-19 01:36:24 00:00:00 1
94.24.101.224 IR 2017-09-21 13:33:37 00:09:40 1
94.24.21.67 IR 2017-09-20 13:25:09 00:00:20 1
95.82.16.52 IR 2017-09-22 08:08:10 00:02:24 2

بازدیدهای هدایت شده به سایت

منبع آی پی تعداد بازدیدها کل درصد
https://www.google.com/ 73 73 56.15%
http://www.dehkadehchoob.ir/ 15 15 11.54%
http://www.google.com/ 8 8 6.15%
android-app://com.google.android.googlequicksearchbox 6 6 4.62%
android-app://org.telegram.messenger 4 4 3.08%
http://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.dehkadehchoob.ir%2F&e=ATPwHabGyx4-cyg0qTVFyJ4MP1GYrBdNNzjrHmJop5IXpRkHw2HLTxiuTLal1OPv7K3fhO4 3 3 2.31%
http://www.mobldekorasion.com/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87/ 2 2 1.54%
http://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.dehkadehchoob.ir%2F&e=ATMqWDbi5FmO96GYiSaySEdwZMe6sFFUw1OsTp4F8SjkvYS9-wtgoNn8KUaoA6j3DmgdpJo 2 2 1.54%
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjNgbqwtrbWAhWFIJoKHSnpClAQFghOMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.dehkadehchoob.ir%2F&usg=AFQjCNHAda9EeMWG57jA_VNF9QEqKJ_DeA 2 2 1.54%
/android-app://ir.ilmili.telegraph 5.210.133.103 1 0.77%
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNmuL84K7WAhXGwBQKHTwtBDwQFghhMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.dehkadehchoob.ir%2F&usg=AFQjCNHAda9EeMWG57jA_VNF9QEqKJ_DeA 62.193.21.136 1 0.77%
/android-app://com.google.android.googlequicksearchbox 46.51.93.182 1 0.77%
http://www.dehkadehchoob.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%88%D8%A8.html 89.144.131.4 1 0.77%
http://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.dehkadehchoob.ir%2F&e=ATM4bK4vSeQwrLLNzz0G35WueDBlnF5mHhO27iKFaAXobWMfKhtfmoxvLNM_42EEHe_bjK0 2.181.58.97 1 0.77%
http://www.google.com/search?q=%D9%85%DB%8C%D8%B2+%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C&client=ms-android-samsung&hl=fa&source=android-search-app&rlz=1Y2ECZH_fa___IR759&v=141338691&prmd=ivmn&ei=dIXBWbKTPInJ6ATs2aSwBg&start=10&sa=N&biw=400&bih= 5.209.214.83 1 0.77%
http://l.instagram.com/ 5.127.72.167 1 0.77%
https://www.google.ae/ 172.252.126.187 1 0.77%
http://www.dehkadehchoob.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C/item/29-840-000.html 217.24.157.120 1 0.77%
http://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.dehkadehchoob.ir%2F&e=ATNwCqTOltIU2oR7ELI-Vl8Pu1z1-Cy52i4lIScw9YjH3HOPFRs_qmcjzgaSNYWiBxlRxPQ 5.112.148.86 1 0.77%
http://www.dehkadehchoob.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C.html 5.127.247.63 1 0.77%
http://www.google.com/m/search?q=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%85%DB%8C%D8%B2+%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86 5.114.60.183 1 0.77%
205.234.131.222 107.170.96.6 1 0.77%
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjygJumlbjWAhXBPFAKHTW6DLUQgU8ISDAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dehkadehchoob.ir%2F&usg=AFQjCNHAda9EeMWG57jA_VNF9QEqKJ_DeA 5.116.46.225 1 0.77%
http://www.google.com/search 89.219.219.145 1 0.77%

جستجوهای درون سایت

کلمات کلیدی تعداد جستجوها درصد جستجو

درباره ما

فروشگاه صنایع چوبی دهکده  با سابقه دیرینه در صنعت مبلمان و محصولات چوبی، با افتخار به عرض می رساند این فروشگاه با عرضه با کیفیت ترین مصنوعات چوبی قدمی شگرف در صنعت مبلمان و دکوراسیون برای رضایتمندی شما سروران عزیز برداشته است.

 محصولات ما از تولید به مصرف می باشد بطوریکه شما مستقیما از تولیدی و کارخانه خرید می کنید بدون نیاز به پرداخت هزینه های چند برابر و افت کیفیت (حذف واسطه نمایشگاه )

 یعنی شما با سفارش اینترنتی یا تلفنی از تولیدی دهکده چوب هزینه های اعم از نمایشگاه با کرایه های خیلی سنگین هزینه آب برق و کارمندان فروشنده واسطه ها را حذف می نمائید .

هر کس با هر بودجه و سلیقه ای می تواند از محصولات تولیدی دهکده چوب بدون واسطه و با قیمت رقابتی استفاده کند .

 محصولات صنایع چوبی دهکده با ضمانت نامه منحصر به فرد دهکده چوب ارائه می گردد

خرید محصولات صنایع چوبی دهکده تازه اولین قدم در راستای ارائه خدمات به شما بزرگواران است، چون ایرانیان لایق بهترینها هستند.

از جمله محصولات ما می توان به میز ناهار خوری، مبل راحتی،اشاره نمود.

تماس با صنایع چوبی دهکده

شماره تماس 1 :            09190374312

شماره تماس 2 :            09106773305 مسئول بخش فروش : آقای عباسیآدرس کارخانه :

تهران - اتوبان آزادگان شرق به سمت غرب - بعد از کمربندی اسلامشهر . ورودی علی آباد قاجار- خیابان درختی - کوچه کوشا - پلاک 10 - صنایع چوبی دهکده  

تمامی حقوق برای گروه تولیدی صنایع چوبی دهکده محفوظ است هر گونه کپی برداری از مطالب و محصولات پیگرد قانونی دارد .