از:
به:
نوع نمودار:

جزئیات آمار

77 کل صفحات بازدید شده
66 کل بازدیدکنندگان
38 Unique visitors
00:01:17 متوسط زمان حضور
1.17 متوسط صفحه/بازدید
57.58% Bounce rate

موقعیت مکانی

Iran 38 United States 26 Netherlands 1 Russian Federation 1

آمار سیستم عامل

Android 29 N/A 24 Windows 7 9 iOS iPhone 3 Windows XP 1

آمار مرورگر

Chrome 33 Mozilla 24 Safari 4 Firefox 3 Internet Explorer 2

Device

Desktop 34 Mobile 27 Tablet 5

صفحات ورود

صفحه تعداد کاربران
http://www.dehkadehchoob.ir/ 25
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 10
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=8 2
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 2
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437;00:00:00; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/133-2016-10-17-12-54-55?Itemid=437;00:00:52; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/127-6?Itemid=437;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/121-lobiyayi-ba-mehregan?Itemid=437;00:01:16; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/114-loobiyayi-xabaghe-dar 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/134-2016-10-17-12-58-26?Itemid=437;00:11:56; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans?Itemid=437;00:06:16; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/128-royal;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437;00:00:12; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/120-gerd-ba-chepender?Itemid=437;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/131-mahan-ba-ghashoqi?Itemid=437;00:00:48; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina?Itemid=437;00:01:24; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/124-2016-08-26-08-48-39?Itemid=437;00:01:16; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/133-2016-10-17-12-54-55?Itemid=437;00:00:12; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/120-gerd-ba-chepender?Itemid=437;00:15:20; 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/25-5656.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans?Itemid=437;00:01:16; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/135-4?Itemid=437;00:01:24; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=16 1
http://dehkadehchoob.ir/ 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/101-somahiyi-negin?Itemid=437;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/124-2016-08-26-08-48-39?Itemid=437;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans?Itemid=437;00:01:32; 1

صفحات خروج

صفحه تعداد کاربران
http://www.dehkadehchoob.ir/ 24
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 9
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 2
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina 1
http://dehkadehchoob.ir/ 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437;00:00:00; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/133-2016-10-17-12-54-55?Itemid=437;00:00:52; 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/127-6?Itemid=437;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/114-loobiyayi-xabaghe-dar 1
http://www.dehkadehchoob.ir/contact.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/134-2016-10-17-12-58-26?Itemid=437;00:11:56; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/121-lobiyayi-ba-mehregan?Itemid=437;00:01:16; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/128-royal;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/14-6552.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans?Itemid=437;00:06:16; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/120-gerd-ba-chepender?Itemid=437;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437;00:00:12; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina?Itemid=437;00:01:24; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/131-mahan-ba-ghashoqi?Itemid=437;00:00:48; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/124-2016-08-26-08-48-39?Itemid=437;00:01:16; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/120-gerd-ba-chepender?Itemid=437;00:15:20; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/133-2016-10-17-12-54-55?Itemid=437;00:00:12; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans?Itemid=437;00:01:16; 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/31-3221.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/135-4?Itemid=437;00:01:24; 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/25-5656.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=16 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/101-somahiyi-negin?Itemid=437;00:00:04; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/124-2016-08-26-08-48-39?Itemid=437;00:00:04; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=8 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans?Itemid=437;00:01:32; 1

آمار مشاهده بر اساس صفحه

صفحه آخرین بازدید تعداد بازدیدها
http://www.dehkadehchoob.ir/ 2017-11-22 04:25:38 26
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 2017-11-22 03:58:12 11
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 2017-11-22 04:00:45 3
http://dehkadehchoob.ir/ 2017-11-22 03:57:37 2
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 2017-11-21 14:48:03 2
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=8 2017-11-22 03:56:52 2
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437;00:00:00; 2017-11-20 06:09:10 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=16 2017-11-21 09:17:38 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/133-2016-10-17-12-54-55?Itemid=437;00:00:12; 2017-11-21 11:37:11 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/101-somahiyi-negin?Itemid=437;00:00:04; 2017-11-21 08:12:23 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/114-loobiyayi-xabaghe-dar?Itemid=437 2017-11-22 03:57:31 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/124-2016-08-26-08-48-39?Itemid=437;00:00:04; 2017-11-21 08:55:07 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/31-3221.html 2017-11-21 14:49:25 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans?Itemid=437;00:01:32; 2017-11-20 08:13:43 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/25-5656.html 2017-11-22 02:29:57 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina 2017-11-20 01:10:27 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja 2017-11-20 10:23:12 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/114-loobiyayi-xabaghe-dar 2017-11-21 08:00:01 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/133-2016-10-17-12-54-55?Itemid=437;00:00:52; 2017-11-21 03:25:49 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/134-2016-10-17-12-58-26?Itemid=437;00:11:56; 2017-11-21 02:49:54 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/127-6?Itemid=437;00:00:04; 2017-11-21 07:22:27 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/128-royal;00:00:04; 2017-11-20 09:39:31 1
http://www.dehkadehchoob.ir/contact.html 2017-11-22 02:39:42 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/14-6552.html 2017-11-22 03:57:09 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/23-021.html 2017-11-22 03:47:32 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/14-6552.html 2017-11-22 02:38:51 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/120-gerd-ba-chepender?Itemid=437;00:00:04; 2017-11-21 04:21:06 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/121-lobiyayi-ba-mehregan?Itemid=437;00:01:16; 2017-11-21 07:43:06 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina?Itemid=437;00:01:24; 2017-11-22 04:47:45 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans;00:00:04; 2017-11-21 06:13:21 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans?Itemid=437;00:06:16; 2017-11-20 03:44:01 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/120-gerd-ba-chepender?Itemid=437;00:15:20; 2017-11-22 02:27:17 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437;00:00:12; 2017-11-21 11:34:53 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans?Itemid=437;00:01:16; 2017-11-20 03:57:08 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/131-mahan-ba-ghashoqi?Itemid=437;00:00:48; 2017-11-21 12:46:50 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/135-4?Itemid=437;00:01:24; 2017-11-20 10:01:13 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/124-2016-08-26-08-48-39?Itemid=437;00:01:16; 2017-11-20 04:08:12 1

آمار مشاهده بر اساس کاربر

نام کاربر آخرین بازدید زمان حضور مرورگر سیستم عامل Device آی پی موقعیت مکانی صفحات مشاهده شده
Visitor_1.04 2017-11-21 08:00:01 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.245 US 1 Navigation flow
Visitor_1.41 2017-11-21 02:49:54 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.228 US 1 Navigation flow
Visitor_1184 2017-11-20 07:14:12 00:08:40 Chrome Android Mobile 151.242.76.47 IR 1 Navigation flow
Visitor_1295 2017-11-20 05:35:16 00:00:04 Chrome Android Mobile 5.115.149.249 IR 1 Navigation flow
Visitor_1934 2017-11-20 10:23:12 00:01:08 Chrome Android Mobile 5.113.226.120 IR 1 Navigation flow
Visitor_2.20 2017-11-20 09:39:31 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.230 US 1 Navigation flow
Visitor_2.23 2017-11-21 11:34:53 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.230 US 1 Navigation flow
Visitor_2114 2017-11-21 06:05:51 00:00:40 Chrome Android Mobile 94.24.23.251 IR 1 Navigation flow
Visitor_2262 2017-11-22 03:57:09 00:04:04 Chrome Android Tablet 213.207.232.135 IR 3 Navigation flow
Visitor_2288 2017-11-20 03:18:19 00:00:32 Chrome Android Mobile 100.89.4.224 US 1 Navigation flow
Visitor_2356 2017-11-22 02:29:57 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.88 US 1 Navigation flow
Visitor_2469 2017-11-22 02:39:31 00:03:40 Chrome Android Mobile 188.211.117.86 IR 1 Navigation flow
Visitor_2806 2017-11-21 02:13:55 00:00:32 Chrome Android Mobile 94.74.158.242 IR 1 Navigation flow
Visitor_3.01 2017-11-21 11:37:11 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.230 US 1 Navigation flow
Visitor_3.42 2017-11-21 04:21:06 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.234 US 1 Navigation flow
Visitor_3.46 2017-11-22 04:47:45 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.90 US 1 Navigation flow
Visitor_3047 2017-11-20 05:11:14 00:02:36 Chrome Android Tablet 178.131.182.76 IR 1 Navigation flow
Visitor_3490 2017-11-21 11:58:06 00:05:44 Chrome Android Mobile 89.196.120.161 IR 1 Navigation flow
Visitor_3758 2017-11-20 05:06:38 00:04:20 Chrome Android Tablet 178.131.182.76 IR 1 Navigation flow
Visitor_3831 2017-11-21 06:55:19 00:00:00 Chrome Android Mobile 188.34.91.27 IR 1 Navigation flow
Visitor_4.14 2017-11-22 02:27:17 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.234 US 1 Navigation flow
Visitor_4.74 2017-11-20 10:01:13 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.230 US 1 Navigation flow
Visitor_4.80 2017-11-21 12:46:50 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.234 US 1 Navigation flow
Visitor_4.84 2017-11-20 03:57:08 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.243 US 1 Navigation flow
Visitor_4144 2017-11-21 12:25:16 00:00:08 Chrome Android Mobile 128.199.46.10 NL 1 Navigation flow
Visitor_4441 2017-11-22 04:25:38 00:00:20 Safari Android Mobile 5.122.53.161 IR 1 Navigation flow
Visitor_4702 2017-11-21 07:05:56 00:00:28 Chrome Windows 7 Desktop 91.98.203.53 IR 1 Navigation flow
Visitor_4774 2017-11-20 05:17:28 00:00:08 Chrome Windows 7 Desktop 2.176.144.80 IR 1 Navigation flow
Visitor_5260 2017-11-20 15:06:11 00:00:40 Chrome Android Mobile 5.113.107.99 IR 1 Navigation flow
Visitor_5551 2017-11-21 12:28:36 00:00:00 Chrome Android Mobile 89.196.120.161 IR 1 Navigation flow
Visitor_5678 2017-11-20 08:18:37 00:00:16 Internet Explorer Windows 7 Desktop 188.32.5.76 RU 1 Navigation flow
Visitor_5803 2017-11-22 03:58:12 00:02:08 Chrome Windows 7 Desktop 91.106.86.212 IR 4 Navigation flow
Visitor_5836 2017-11-20 09:40:58 00:00:12 Safari iOS iPhone Mobile 5.106.80.127 IR 1 Navigation flow
Visitor_6.04 2017-11-21 08:12:23 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.230 US 1 Navigation flow
Visitor_6.26 2017-11-21 08:55:07 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.234 US 1 Navigation flow
Visitor_6.34 2017-11-21 07:43:06 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.230 US 1 Navigation flow
Visitor_6.50 2017-11-21 06:13:21 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.228 US 1 Navigation flow
Visitor_6.88 2017-11-21 09:17:38 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.88 US 1 Navigation flow
Visitor_6.92 2017-11-20 08:13:43 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.228 US 1 Navigation flow
Visitor_6065 2017-11-21 14:49:25 00:04:20 Chrome Android Mobile 46.224.46.204 IR 3 Navigation flow
Visitor_6440 2017-11-20 01:47:17 00:01:24 Chrome Android Mobile 5.208.40.64 IR 1 Navigation flow
Visitor_6776 2017-11-22 04:00:45 00:01:08 Chrome Windows 7 Desktop 172.252.127.31 US 1 Navigation flow
Visitor_7.70 2017-11-20 01:10:27 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.243 US 1 Navigation flow
Visitor_7.91 2017-11-21 03:25:49 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.234 US 1 Navigation flow
Visitor_7029 2017-11-20 07:05:09 00:00:24 Chrome Android Mobile 5.115.191.76 IR 1 Navigation flow
Visitor_7097 2017-11-21 14:45:51 00:08:16 Chrome Android Mobile 46.224.46.204 IR 1 Navigation flow
Visitor_7293 2017-11-22 02:39:42 00:15:48 Firefox Windows XP Desktop 5.160.95.85 IR 4 Navigation flow
Visitor_7610 2017-11-20 00:55:11 00:00:36 Firefox Windows 7 Desktop 91.243.163.238 IR 1 Navigation flow
Visitor_7695 2017-11-20 03:44:01 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.247 US 1 Navigation flow
Visitor_7817 2017-11-20 01:46:16 00:00:36 Chrome Android Mobile 5.208.40.64 IR 1 Navigation flow
Visitor_7901 2017-11-20 09:40:19 00:00:24 Safari iOS iPhone Mobile 5.106.80.127 IR 1 Navigation flow
Visitor_8.09 2017-11-21 07:22:27 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.230 US 1 Navigation flow
Visitor_8058 2017-11-22 02:40:00 00:00:20 Chrome Android Mobile 188.211.117.86 IR 1 Navigation flow
Visitor_8501 2017-11-20 05:16:47 00:00:24 Chrome Windows 7 Desktop 2.176.144.80 IR 1 Navigation flow
Visitor_8734 2017-11-21 06:56:19 00:07:36 Chrome Android Mobile 188.34.91.27 IR 1 Navigation flow
Visitor_8755 2017-11-20 00:54:25 00:00:32 Firefox Windows 7 Desktop 91.243.163.238 IR 1 Navigation flow
Visitor_8840 2017-11-21 07:17:32 00:00:28 Chrome Android Mobile 188.34.91.27 IR 1 Navigation flow
Visitor_8962 2017-11-22 03:46:23 00:00:20 Chrome Android Tablet 213.207.232.135 IR 1 Navigation flow
Visitor_9.39 2017-11-20 06:09:10 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.228 US 1 Navigation flow
Visitor_9.64 2017-11-20 04:08:12 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.228 US 1 Navigation flow
Visitor_9126 2017-11-21 00:37:21 00:03:32 Chrome Android Tablet 5.62.255.12 IR 1 Navigation flow
Visitor_9674 2017-11-20 05:09:43 00:00:12 Internet Explorer Windows 7 Desktop 151.241.120.24 IR 1 Navigation flow
Visitor_9717 2017-11-20 01:42:46 00:00:12 Safari iOS iPhone Mobile 89.199.99.81 IR 1 Navigation flow
Visitor_9727 2017-11-21 05:36:39 00:00:56 Chrome Android Mobile 5.211.117.21 IR 2 Navigation flow
Visitor_9790 2017-11-21 06:06:47 00:00:12 Chrome Android Mobile 94.24.23.251 IR 1 Navigation flow
Visitor_9868 2017-11-20 15:32:38 00:00:20 Chrome Android Mobile 5.211.117.21 IR 1 Navigation flow

آمار مشاهده بر اساس آی پی

آی پی موقعیت مکانی آخرین بازدید زمان حضور صفحات مشاهده شده
100.89.4.224 US 2017-11-20 03:18:19 00:00:32 1
128.199.46.10 NL 2017-11-21 12:25:16 00:00:08 1
151.241.120.24 IR 2017-11-20 05:09:43 00:00:12 1
151.242.76.47 IR 2017-11-20 07:14:12 00:08:40 1
172.252.127.31 US 2017-11-22 04:00:45 00:01:08 1
178.131.182.76 IR 2017-11-20 05:11:14 00:06:56 2
188.211.117.86 IR 2017-11-22 02:40:00 00:04:00 2
188.32.5.76 RU 2017-11-20 08:18:37 00:00:16 1
188.34.91.27 IR 2017-11-21 07:17:32 00:08:04 3
2.176.144.80 IR 2017-11-20 05:17:28 00:00:32 2
213.207.232.135 IR 2017-11-22 03:57:09 00:04:24 4
46.224.46.204 IR 2017-11-21 14:49:25 00:12:36 4
5.106.80.127 IR 2017-11-20 09:40:58 00:00:36 2
5.113.107.99 IR 2017-11-20 15:06:11 00:00:40 1
5.113.226.120 IR 2017-11-20 10:23:12 00:01:08 1
5.115.149.249 IR 2017-11-20 05:35:16 00:00:04 1
5.115.191.76 IR 2017-11-20 07:05:09 00:00:24 1
5.122.53.161 IR 2017-11-22 04:25:38 00:00:20 1
5.160.95.85 IR 2017-11-22 02:39:42 00:15:48 4
5.208.40.64 IR 2017-11-20 01:47:17 00:02:00 2
5.211.117.21 IR 2017-11-20 15:32:38 00:00:56 2
5.211.19.236 IR 2017-11-21 05:36:39 00:00:20 1
5.62.255.12 IR 2017-11-21 00:37:21 00:03:32 1
66.249.69.228 US 2017-11-21 06:13:21 00:00:12 5
66.249.69.230 US 2017-11-21 11:37:11 00:00:12 7
66.249.69.234 US 2017-11-22 02:27:17 00:00:04 5
66.249.69.243 US 2017-11-20 03:57:08 00:00:04 2
66.249.69.245 US 2017-11-21 08:00:01 00:00:00 1
66.249.69.247 US 2017-11-20 03:44:01 00:00:04 1
66.249.75.88 US 2017-11-22 02:29:57 00:00:04 2
66.249.75.90 US 2017-11-22 04:47:45 00:00:04 1
89.196.120.161 IR 2017-11-21 12:28:36 00:05:44 2
89.199.99.81 IR 2017-11-20 01:42:46 00:00:12 1
91.106.86.212 IR 2017-11-22 03:58:12 00:02:08 4
91.243.163.238 IR 2017-11-20 00:55:11 00:01:08 2
91.98.203.53 IR 2017-11-21 07:05:56 00:00:28 1
94.24.23.251 IR 2017-11-21 06:06:47 00:00:52 2
94.74.158.242 IR 2017-11-21 02:13:55 00:00:32 1

بازدیدهای هدایت شده به سایت

منبع آی پی تعداد بازدیدها کل درصد
https://www.google.com/ 31 31 50.82%
http://www.dehkadehchoob.ir/ 18 18 29.51%
https://l.instagram.com/ 4 4 6.56%
http://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.dehkadehchoob.ir%2F&e=ATNixdrNz8TvqpHfwHamA2P2QGabIob0VtnL5XB0Px0UwXuXVR0sMFPFNLiVpwX8JVwM4hQvjFQedxdo 2 2 3.28%
http://www.google.com/search?q=%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8 5.125.166.176 1 1.64%
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwili-CsgM3XAhXC1xoKHe3XCeMQFghkMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.dehkadehchoob.ir%2F&usg=AOvVaw1zZqp1pxAu9o58m3o1eaAl 151.241.120.24 1 1.64%
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1611.UyI99uV_RzR9sUs-T9Z_ewcpNryLcEG8uFj4S2ZUPZzPGZCtC7W8XM0m0PZbdBzY.6bc51fac6095c1406b50ef618b33c4457ff5e4cd&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YG 188.32.5.76 1 1.64%
http://whois.domaintools.com/dehkadehchoob.ir 64.246.161.190 1 1.64%
https://www.google.ch/ 172.252.127.31 1 1.64%
http://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.dehkadehchoob.ir%2F&e=ATNTztguwZTXbT_2NzRIkcSU6y5tlEOQPjOGlPFrSkMasuTxsOVlkMTyrY36DH0TscoseBdkHd0xevsj 5.122.53.161 1 1.64%

جستجوهای درون سایت

کلمات کلیدی تعداد جستجوها درصد جستجو

درباره ما

فروشگاه صنایع چوبی دهکده  با سابقه دیرینه در صنعت مبلمان و محصولات چوبی، با افتخار به عرض می رساند این فروشگاه با عرضه با کیفیت ترین مصنوعات چوبی قدمی شگرف در صنعت مبلمان و دکوراسیون برای رضایتمندی شما سروران عزیز برداشته است.

 محصولات ما از تولید به مصرف می باشد بطوریکه شما مستقیما از تولیدی و کارخانه خرید می کنید بدون نیاز به پرداخت هزینه های چند برابر و افت کیفیت (حذف واسطه نمایشگاه )

 یعنی شما با سفارش اینترنتی یا تلفنی از تولیدی دهکده چوب هزینه های اعم از نمایشگاه با کرایه های خیلی سنگین هزینه آب برق و کارمندان فروشنده واسطه ها را حذف می نمائید .

هر کس با هر بودجه و سلیقه ای می تواند از محصولات تولیدی دهکده چوب بدون واسطه و با قیمت رقابتی استفاده کند .

 محصولات صنایع چوبی دهکده با ضمانت نامه منحصر به فرد دهکده چوب ارائه می گردد

خرید محصولات صنایع چوبی دهکده تازه اولین قدم در راستای ارائه خدمات به شما بزرگواران است، چون ایرانیان لایق بهترینها هستند.

از جمله محصولات ما می توان به میز ناهار خوری، مبل راحتی،اشاره نمود.

تماس با صنایع چوبی دهکده

شماره تماس 1 :            09190374312

شماره تماس 2 :            09106773305 مسئول بخش فروش : آقای عباسیآدرس کارخانه :

تهران - اتوبان آزادگان شرق به سمت غرب - بعد از کمربندی اسلامشهر . ورودی علی آباد قاجار- خیابان درختی - کوچه کوشا - پلاک 10 - صنایع چوبی دهکده  

تمامی حقوق برای گروه تولیدی صنایع چوبی دهکده محفوظ است هر گونه کپی برداری از مطالب و محصولات پیگرد قانونی دارد .