از:
به:
نوع نمودار:

جزئیات آمار

116 کل صفحات بازدید شده
86 کل بازدیدکنندگان
63 Unique visitors
00:02:55 متوسط زمان حضور
1.35 متوسط صفحه/بازدید
46.51% Bounce rate

موقعیت مکانی

Iran 43 United States 23 France 13 United Arab Emirates 7 Romania 1

آمار سیستم عامل

Android 57 Windows 7 16 iOS iPhone 8 Windows 10 5

آمار مرورگر

Chrome 66 Firefox 8 Safari 8 Edge 2 Opera 2

Device

Mobile 62 Desktop 21 Tablet 3

صفحات ورود

صفحه تعداد کاربران
http://www.dehkadehchoob.ir/ 27
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 15
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=8 6
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 5
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 5
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 3
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/23-02145445.html 2
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/category/19-dehkadehchoob.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/31-3221.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/25-5656.html 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/24-5785767.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/tags/tag/2-2016-03-14-10-03-52;00:00:08; 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina.html?Itemid=437 1
http://www.dehkadehchoob.ir/مبل/19-dehkadehchoob/133-2016-10-17-12-54-55.html 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html# 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/127-6.html?Itemid=437 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/component/contact/contact/1-contactus.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/107-mahan-merinus?Itemid=437;00:00:00; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/2016-11-24-14-30-19 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/26-121645.html 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/98-mobl1.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?limitstart=0 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/98-mobl1.html?Itemid=437 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/41-54354665.html 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/23-02145445.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/118-mahan-ghashoqi2.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/27-14352564.html 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/118-mahan-ghashoqi2.html?Itemid=437 1

صفحات خروج

صفحه تعداد کاربران
http://www.dehkadehchoob.ir/ 29
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 10
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 5
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=8 5
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 4
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 4
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?limitstart=0 3
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/26-121645.html 3
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/24-5785767.html 2
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/category/19-dehkadehchoob.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/27-14352564.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/25-5656.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/tags/tag/2-2016-03-14-10-03-52;00:00:08; 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina.html?Itemid=437 1
http://www.dehkadehchoob.ir/مبل/19-dehkadehchoob/133-2016-10-17-12-54-55.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/22-43435.html 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html# 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/127-6.html?Itemid=437 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans.html?Itemid=437 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/23-02145445.html 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری-چوبی.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/107-mahan-merinus?Itemid=437;00:00:00; 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/2016-11-24-14-30-19 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/98-mobl1.html?Itemid=437 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/98-mobl1.html?Itemid=437 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/118-mahan-ghashoqi2.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/23-02145445.html 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/118-mahan-ghashoqi2.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/114-loobiyayi-xabaghe-dar?Itemid=437 1

آمار مشاهده بر اساس صفحه

صفحه آخرین بازدید تعداد بازدیدها
http://www.dehkadehchoob.ir/ 2018-06-22 18:26:42 31
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 2018-06-22 18:27:15 15
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 2018-06-23 00:07:28 8
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 2018-06-21 22:42:02 7
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=8 2018-06-22 07:00:16 6
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/26-121645.html 2018-06-21 19:56:24 6
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 2018-06-19 10:06:12 6
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/24-5785767.html 2018-06-23 04:29:50 3
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?limitstart=0 2018-06-20 23:08:52 3
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/23-02145445.html 2018-06-18 16:45:01 2
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/23-02145445.html 2018-06-20 17:12:42 2
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/41-54354665.html 2018-06-18 15:44:09 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/98-mobl1.html?Itemid=437 2018-06-21 11:23:31 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/118-mahan-ghashoqi2.html?Itemid=437 2018-06-23 02:13:18 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/98-mobl1.html?Itemid=437 2018-06-21 22:53:57 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/118-mahan-ghashoqi2.html?Itemid=437 2018-06-19 20:03:54 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/114-loobiyayi-xabaghe-dar?Itemid=437 2018-06-20 12:37:43 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/category/19-dehkadehchoob.html?Itemid=437 2018-06-22 16:12:01 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/27-14352564.html 2018-06-18 16:43:27 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/25-5656.html 2018-06-22 21:32:20 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/tags/tag/2-2016-03-14-10-03-52;00:00:08; 2018-06-18 13:19:28 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/31-3221.html 2018-06-18 16:42:30 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری 2018-06-18 07:17:47 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina.html?Itemid=437 2018-06-20 05:06:36 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/16-3543433.html 2018-06-20 11:50:52 1
http://www.dehkadehchoob.ir/مبل/19-dehkadehchoob/133-2016-10-17-12-54-55.html 2018-06-18 19:09:27 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/22-43435.html 2018-06-20 11:43:51 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans.html?Itemid=437 2018-06-22 13:45:22 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/25-5656.html 2018-06-20 11:44:26 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/22-43435.html 2018-06-20 20:05:55 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/33-451.html 2018-06-20 11:47:10 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html# 2018-06-18 16:48:48 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/127-6.html?Itemid=437 2018-06-21 17:56:15 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/130-mahan-ba-felooorans.html?Itemid=437 2018-06-23 04:12:13 1
http://dehkadehchoob.ir/component/contact/contact/1-contactus.html 2018-06-20 08:54:53 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/107-mahan-merinus?Itemid=437;00:00:00; 2018-06-18 12:43:37 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری-چوبی.html 2018-06-20 08:58:01 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/2016-11-24-14-30-19 2018-06-21 19:33:27 1

آمار مشاهده بر اساس کاربر

نام کاربر آخرین بازدید زمان حضور مرورگر سیستم عامل Device آی پی موقعیت مکانی صفحات مشاهده شده
Visitor_1193 2018-06-21 19:55:12 00:00:04 Chrome Android Mobile 185.13.39.80 FR 1 Navigation flow
Visitor_1475 2018-06-18 16:39:08 00:00:40 Safari iOS iPhone Mobile 204.18.152.197 AE 1 Navigation flow
Visitor_1501 2018-06-18 08:19:16 00:00:24 Chrome Windows 7 Desktop 178.131.33.159 IR 1 Navigation flow
Visitor_1513 2018-06-20 23:08:52 00:00:52 Safari iOS iPhone Mobile 5.117.74.131 IR 2 Navigation flow
Visitor_1586 2018-06-22 18:27:15 00:00:28 Chrome Android Mobile 151.238.91.28 IR 1 Navigation flow
Visitor_1594 2018-06-18 16:43:27 00:00:00 Chrome Android Mobile 66.249.88.30 US 1 Navigation flow
Visitor_2.09 2018-06-21 17:56:15 00:00:04 Chrome Android Mobile 66.249.69.231 US 1 Navigation flow
Visitor_2011 2018-06-19 07:42:56 00:00:08 Safari iOS iPhone Mobile 31.2.144.243 IR 1 Navigation flow
Visitor_2039 2018-06-22 06:16:42 00:01:44 Safari iOS iPhone Mobile 54.38.252.98 FR 1 Navigation flow
Visitor_2525 2018-06-20 11:42:15 00:00:36 Firefox Windows 7 Desktop 93.110.98.221 IR 1 Navigation flow
Visitor_2636 2018-06-20 12:37:43 00:01:00 Chrome Android Mobile 5.115.133.105 IR 2 Navigation flow
Visitor_2707 2018-06-18 20:47:57 00:00:16 Safari iOS iPhone Mobile 195.181.57.203 IR 1 Navigation flow
Visitor_2710 2018-06-18 15:11:44 00:05:40 Chrome Windows 7 Desktop 151.243.41.111 IR 1 Navigation flow
Visitor_2889 2018-06-18 16:45:14 00:00:00 Chrome Android Mobile 66.102.7.5 US 1 Navigation flow
Visitor_2905 2018-06-22 07:13:36 00:00:36 Chrome Windows 10 Desktop 31.56.170.210 IR 1 Navigation flow
Visitor_2961 2018-06-21 13:18:13 00:00:00 Chrome Android Mobile 51.15.106.49 FR 1 Navigation flow
Visitor_3222 2018-06-18 07:44:36 00:00:16 Chrome Android Mobile 83.120.196.162 IR 1 Navigation flow
Visitor_3258 2018-06-19 07:43:19 00:00:40 Safari iOS iPhone Mobile 31.2.144.243 IR 1 Navigation flow
Visitor_3293 2018-06-21 08:34:10 00:00:12 Chrome Android Mobile 192.15.140.149 AE 1 Navigation flow
Visitor_3431 2018-06-18 16:45:01 00:00:00 Chrome Android Mobile 66.102.7.5 US 1 Navigation flow
Visitor_3515 2018-06-20 08:23:08 00:00:16 Edge Windows 10 Desktop 69.171.224.209 US 1 Navigation flow
Visitor_3676 2018-06-21 14:58:08 00:00:04 Chrome Android Mobile 51.15.106.49 FR 1 Navigation flow
Visitor_3709 2018-06-21 13:14:05 00:00:48 Chrome Android Mobile 51.15.106.49 FR 1 Navigation flow
Visitor_3832 2018-06-20 11:46:07 00:00:00 Firefox Windows 7 Desktop 93.110.98.221 IR 1 Navigation flow
Visitor_3878 2018-06-20 17:12:42 00:00:28 Chrome Android Mobile 192.15.161.38 AE 1 Navigation flow
Visitor_4.92 2018-06-18 12:43:37 00:00:04 Chrome Android Mobile 66.249.66.154 US 1 Navigation flow
Visitor_4113 2018-06-22 07:00:16 00:00:00 Opera Android Mobile 5.126.11.102 IR 1 Navigation flow
Visitor_4221 2018-06-21 22:42:02 00:00:36 Chrome Android Mobile 5.116.35.145 IR 1 Navigation flow
Visitor_4306 2018-06-21 17:13:00 00:00:00 Firefox Windows 7 Desktop 185.57.82.199 RO 1 Navigation flow
Visitor_4357 2018-06-18 16:43:18 00:00:00 Chrome Android Mobile 66.249.88.26 US 1 Navigation flow
Visitor_4827 2018-06-19 05:14:19 00:01:16 Chrome Windows 7 Desktop 151.242.101.83 IR 1 Navigation flow
Visitor_4898 2018-06-18 16:43:28 00:00:00 Chrome Android Mobile 66.249.83.220 US 1 Navigation flow
Visitor_5.26 2018-06-23 02:13:18 00:00:04 Chrome Android Mobile 66.249.66.202 US 1 Navigation flow
Visitor_5.29 2018-06-19 20:03:54 00:00:04 Chrome Android Mobile 66.249.66.156 US 1 Navigation flow
Visitor_5.67 2018-06-23 04:12:13 00:00:04 Chrome Android Mobile 66.249.66.200 US 1 Navigation flow
Visitor_5011 2018-06-22 21:32:20 00:00:24 Chrome Android Mobile 5.211.54.176 IR 1 Navigation flow
Visitor_5072 2018-06-18 16:09:35 00:19:08 Chrome Windows 7 Desktop 151.243.41.111 IR 4 Navigation flow
Visitor_5208 2018-06-18 13:17:01 00:07:52 Chrome Windows 7 Desktop 2.176.221.171 IR 2 Navigation flow
Visitor_5217 2018-06-23 00:07:28 00:00:16 Chrome Android Mobile 5.211.152.111 IR 1 Navigation flow
Visitor_5445 2018-06-21 06:47:13 00:00:04 Chrome Windows 7 Desktop 188.211.50.181 IR 1 Navigation flow
Visitor_5689 2018-06-22 16:12:01 00:00:52 Safari iOS iPhone Mobile 89.199.76.204 IR 1 Navigation flow
Visitor_5917 2018-06-18 18:01:04 00:03:40 Chrome Android Mobile 5.113.93.4 IR 3 Navigation flow
Visitor_6102 2018-06-22 16:58:30 00:02:08 Chrome Android Mobile 192.15.120.21 AE 1 Navigation flow
Visitor_6144 2018-06-23 04:29:50 00:00:04 Firefox Windows 7 Desktop 93.110.98.221 IR 1 Navigation flow
Visitor_6237 2018-06-19 05:15:58 00:01:08 Chrome Windows 7 Desktop 151.242.101.83 IR 1 Navigation flow
Visitor_6305 2018-06-22 13:43:44 00:00:04 Chrome Android Mobile 51.38.64.125 FR 1 Navigation flow
Visitor_6708 2018-06-20 20:05:55 00:00:36 Opera Android Mobile 5.119.67.76 IR 2 Navigation flow
Visitor_7.22 2018-06-18 13:19:28 00:00:04 Chrome Android Mobile 66.249.66.154 US 1 Navigation flow
Visitor_7.79 2018-06-18 10:19:30 02:09:32 Chrome Windows 7 Desktop 199.36.221.181 US 4 Navigation flow
Visitor_7010 2018-06-19 05:55:40 00:04:16 Chrome Android Tablet 5.115.178.174 IR 3 Navigation flow
Visitor_7012 2018-06-18 17:57:27 00:02:32 Chrome Android Mobile 5.113.93.4 IR 1 Navigation flow
Visitor_7023 2018-06-18 14:27:27 00:01:08 Chrome Android Mobile 83.120.76.48 IR 1 Navigation flow
Visitor_7144 2018-06-21 19:56:24 00:00:52 Chrome Android Mobile 185.13.39.80 FR 2 Navigation flow
Visitor_7226 2018-06-21 22:33:28 00:01:40 Chrome Android Mobile 2.185.54.122 IR 1 Navigation flow
Visitor_7264 2018-06-18 07:15:05 00:00:08 Chrome Android Mobile 5.120.175.175 IR 1 Navigation flow
Visitor_7348 2018-06-22 13:42:41 00:00:40 Chrome Android Mobile 51.38.64.125 FR 1 Navigation flow
Visitor_7444 2018-06-20 06:05:26 00:02:20 Firefox Windows 10 Desktop 2.176.10.224 IR 1 Navigation flow
Visitor_7658 2018-06-20 05:08:19 00:11:28 Chrome Windows 7 Desktop 151.242.132.72 IR 1 Navigation flow
Visitor_7664 2018-06-18 07:59:48 00:03:12 Firefox Windows 7 Desktop 95.162.118.45 IR 1 Navigation flow
Visitor_7736 2018-06-22 05:22:50 00:00:28 Chrome Android Mobile 5.211.112.26 IR 1 Navigation flow
Visitor_7748 2018-06-22 18:26:42 00:00:20 Chrome Android Mobile 151.238.91.28 IR 1 Navigation flow
Visitor_7869 2018-06-18 16:48:40 00:00:00 Chrome Android Mobile 66.249.88.28 US 1 Navigation flow
Visitor_7882 2018-06-20 08:58:01 00:03:12 Chrome Windows 10 Desktop 46.209.99.66 IR 2 Navigation flow
Visitor_7966 2018-06-19 05:51:00 00:04:36 Chrome Android Tablet 5.115.178.174 IR 1 Navigation flow
Visitor_7969 2018-06-21 14:48:23 00:00:56 Chrome Android Mobile 51.15.106.49 FR 1 Navigation flow
Visitor_8.01 2018-06-21 19:33:27 00:00:08 Chrome Android Mobile 66.249.69.235 US 1 Navigation flow
Visitor_8.23 2018-06-21 11:23:31 00:00:08 Chrome Android Mobile 66.249.69.227 US 1 Navigation flow
Visitor_8.33 2018-06-21 22:53:57 00:00:04 Chrome Android Mobile 66.249.69.233 US 1 Navigation flow
Visitor_8.49 2018-06-20 05:06:36 00:00:04 Chrome Android Mobile 66.249.66.156 US 1 Navigation flow
Visitor_8163 2018-06-18 08:07:25 00:00:08 Chrome Android Mobile 192.111.142.160 US 1 Navigation flow
Visitor_8213 2018-06-20 11:51:27 00:06:48 Firefox Windows 7 Desktop 93.110.98.221 IR 8 Navigation flow
Visitor_8295 2018-06-20 08:40:40 00:00:20 Edge Windows 10 Desktop 173.252.123.181 US 1 Navigation flow
Visitor_8308 2018-06-21 15:03:03 00:00:08 Chrome Android Mobile 51.15.106.130 FR 1 Navigation flow
Visitor_8520 2018-06-22 06:15:42 00:00:48 Safari iOS iPhone Mobile 54.38.252.98 FR 1 Navigation flow
Visitor_8530 2018-06-20 16:15:29 00:03:52 Chrome Android Mobile 192.15.161.38 AE 2 Navigation flow
Visitor_8661 2018-06-18 16:44:49 00:01:52 Chrome Android Mobile 192.15.127.217 AE 4 Navigation flow
Visitor_8804 2018-06-19 10:06:12 00:01:00 Chrome Android Tablet 151.243.96.69 IR 1 Navigation flow
Visitor_9.30 2018-06-18 19:09:27 00:00:04 Chrome Android Mobile 66.249.66.200 US 1 Navigation flow
Visitor_9.81 2018-06-22 13:45:22 00:00:04 Chrome Android Mobile 66.249.66.156 US 1 Navigation flow
Visitor_9083 2018-06-18 16:48:48 00:00:00 Chrome Android Mobile 66.249.83.218 US 1 Navigation flow
Visitor_9153 2018-06-21 12:44:32 00:00:32 Chrome Android Mobile 89.199.141.149 IR 1 Navigation flow
Visitor_9173 2018-06-21 14:57:47 00:00:08 Chrome Android Mobile 51.15.106.49 FR 1 Navigation flow
Visitor_9183 2018-06-21 14:48:12 00:00:28 Chrome Android Mobile 51.15.106.49 FR 1 Navigation flow
Visitor_9421 2018-06-21 17:14:13 00:00:36 Chrome Android Mobile 5.210.91.102 IR 1 Navigation flow
Visitor_9882 2018-06-18 15:47:20 00:10:32 Chrome Android Mobile 192.15.127.217 AE 4 Navigation flow
Visitor_9979 2018-06-21 11:17:35 00:02:20 Firefox Windows 7 Desktop 2.176.32.200 IR 1 Navigation flow

آمار مشاهده بر اساس آی پی

آی پی موقعیت مکانی آخرین بازدید زمان حضور صفحات مشاهده شده
151.238.91.28 IR 2018-06-22 18:27:15 00:00:48 2
151.242.101.83 IR 2018-06-19 05:15:58 00:02:24 2
151.242.132.72 IR 2018-06-20 05:08:19 00:11:28 1
151.243.41.111 IR 2018-06-18 16:09:35 00:24:48 5
151.243.96.69 IR 2018-06-19 10:06:12 00:01:00 1
173.252.123.181 US 2018-06-20 08:40:40 00:00:20 1
178.131.33.159 IR 2018-06-18 08:19:16 00:00:24 1
185.13.39.80 FR 2018-06-21 19:56:24 00:00:56 3
185.57.82.199 RO 2018-06-21 17:13:00 00:00:00 1
188.211.50.181 IR 2018-06-21 06:47:13 00:00:04 1
192.111.142.160 US 2018-06-18 08:07:25 00:00:08 1
192.15.120.21 AE 2018-06-22 16:58:30 00:02:08 1
192.15.127.217 AE 2018-06-18 16:44:49 00:12:24 8
192.15.140.149 AE 2018-06-21 08:34:10 00:00:12 1
192.15.161.38 AE 2018-06-20 17:12:42 00:04:20 3
195.181.57.203 IR 2018-06-18 20:47:57 00:00:16 1
199.36.221.181 US 2018-06-18 10:19:30 00:06:48 1
2.176.10.224 IR 2018-06-20 06:05:26 00:02:20 1
2.176.221.171 IR 2018-06-18 13:17:01 00:07:52 2
2.176.32.200 IR 2018-06-21 11:17:35 00:02:20 1
2.177.7.144 IR 2018-06-18 07:18:14 02:02:44 3
2.185.54.122 IR 2018-06-21 22:33:28 00:01:40 1
204.18.152.197 AE 2018-06-18 16:39:08 00:00:40 1
31.2.144.243 IR 2018-06-19 07:43:19 00:00:48 2
31.56.170.210 IR 2018-06-22 07:13:36 00:00:36 1
46.209.99.66 IR 2018-06-20 08:58:01 00:03:12 2
5.113.93.4 IR 2018-06-18 18:01:04 00:06:12 4
5.115.133.105 IR 2018-06-20 12:37:43 00:01:00 2
5.115.178.174 IR 2018-06-19 05:55:40 00:08:52 4
5.116.35.145 IR 2018-06-21 22:42:02 00:00:36 1
5.117.74.131 IR 2018-06-20 23:08:52 00:00:52 2
5.119.67.76 IR 2018-06-20 20:05:55 00:00:36 2
5.120.175.175 IR 2018-06-18 07:15:05 00:00:08 1
5.126.11.102 IR 2018-06-22 07:00:16 00:00:00 1
5.210.91.102 IR 2018-06-21 17:14:13 00:00:36 1
5.211.112.26 IR 2018-06-22 05:22:50 00:00:28 1
5.211.152.111 IR 2018-06-23 00:07:28 00:00:16 1
5.211.54.176 IR 2018-06-22 21:32:20 00:00:24 1
51.15.106.130 FR 2018-06-21 15:03:03 00:00:08 1
51.15.106.49 FR 2018-06-21 14:58:08 00:02:24 6
51.38.64.125 FR 2018-06-22 13:43:44 00:00:44 2
54.38.252.98 FR 2018-06-22 06:16:42 00:02:32 2
66.102.7.5 US 2018-06-18 16:45:14 00:00:00 2
66.249.66.154 US 2018-06-18 13:19:28 00:00:08 2
66.249.66.156 US 2018-06-22 13:45:22 00:00:12 3
66.249.66.200 US 2018-06-23 04:12:13 00:00:08 2
66.249.66.202 US 2018-06-23 02:13:18 00:00:04 1
66.249.69.227 US 2018-06-21 11:23:31 00:00:08 1
66.249.69.231 US 2018-06-21 17:56:15 00:00:04 1
66.249.69.233 US 2018-06-21 22:53:57 00:00:04 1
66.249.69.235 US 2018-06-21 19:33:27 00:00:08 1
66.249.83.218 US 2018-06-18 16:48:48 00:00:00 1
66.249.83.220 US 2018-06-18 16:43:28 00:00:00 1
66.249.88.26 US 2018-06-18 16:43:18 00:00:00 1
66.249.88.28 US 2018-06-18 16:48:40 00:00:00 1
66.249.88.30 US 2018-06-18 16:43:27 00:00:00 1
69.171.224.209 US 2018-06-20 08:23:08 00:00:16 1
83.120.196.162 IR 2018-06-18 07:44:36 00:00:16 1
83.120.76.48 IR 2018-06-18 14:27:27 00:01:08 1
89.199.141.149 IR 2018-06-21 12:44:32 00:00:32 1
89.199.76.204 IR 2018-06-22 16:12:01 00:00:52 1
93.110.98.221 IR 2018-06-23 04:29:50 00:07:28 11
95.162.118.45 IR 2018-06-18 07:59:48 00:03:12 1

بازدیدهای هدایت شده به سایت

منبع آی پی تعداد بازدیدها کل درصد
https://www.google.com/ 45 45 42.06%
http://www.dehkadehchoob.ir/ 30 30 28.04%
android-app://org.telegram.messenger 10 10 9.35%
android-app://com.google.android.googlequicksearchbox 4 4 3.74%
/android-app://com.google.android.googlequicksearchbox 3 3 2.80%
http://www.guiando.com.br/index.php?option=com_users&view=registration 2 2 1.87%
android-app://org.ir.talaeii 2 2 1.87%
http://www.google.com/ 2 2 1.87%
http://bretagne-annuaire.com/vdfx/ 23.106.219.57 1 0.93%
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dehkadehchoob.ir%2F&h=AT0xERxLU1rJxbOmXJRd7j2sdZNhWL0fjH8Y-IRgcLx5SiGAcB0JuZK8kwVKP0Qwww2858Z-6cyiTPmmvnEqndy1Uq29gJpNYPgfmN_Sk_7nHlliyzU8H4mOYxV8rvsPuW3SgFjiiDHbMQ 69.171.224.209 1 0.93%
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dehkadehchoob.ir%2F&h=AT2uh9Uq0iSEPeq81MIUovQgTZvZAuKjryimiLFqmHbPLq62pBmwjlmGxSUdkJlpUY3M_YUC4Ld5ISAZnuGNezt2O0-zF2e6KY6ddpYOaXlPU0P597vfd8yL-T8VfQc5YlVG_uE4Xaeg1Q 173.252.123.181 1 0.93%
http://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.dehkadehchoob.ir%2F&e=AT0lqg2sp4EQJs9HVdmupvRJY9WLGXxh5lXf75tO7PosLIC67qtjuKn7-R5q68JrSGcA29p0B_e8957HbXI3Af5ROCZpQIL5n-LTzCawlHgwK70xt_3UoM05Iw 89.199.34.157 1 0.93%
http:// www.dehkadehchoob.ir 34.221.7.177 1 0.93%
http:// dehkadehchoob.ir 34.221.7.177 1 0.93%
https://www.google.de/ 5.117.74.131 1 0.93%
/android-app://com.telegram.new 192.15.140.149 1 0.93%
/ 176.9.82.219 1 0.93%

جستجوهای درون سایت

کلمات کلیدی تعداد جستجوها درصد جستجو

درباره ما

فروشگاه صنایع چوبی دهکده  با سابقه دیرینه در صنعت مبلمان و محصولات چوبی، با افتخار به عرض می رساند این فروشگاه با عرضه با کیفیت ترین مصنوعات چوبی قدمی شگرف در صنعت مبلمان و دکوراسیون برای رضایتمندی شما سروران عزیز برداشته است.

 محصولات ما از تولید به مصرف می باشد بطوریکه شما مستقیما از تولیدی و کارخانه خرید می کنید بدون نیاز به پرداخت هزینه های چند برابر و افت کیفیت (حذف واسطه نمایشگاه )

 یعنی شما با سفارش اینترنتی یا تلفنی از تولیدی دهکده چوب هزینه های اعم از نمایشگاه با کرایه های خیلی سنگین هزینه آب برق و کارمندان فروشنده واسطه ها را حذف می نمائید .

هر کس با هر بودجه و سلیقه ای می تواند از محصولات تولیدی دهکده چوب بدون واسطه و با قیمت رقابتی استفاده کند .

 محصولات صنایع چوبی دهکده با ضمانت نامه منحصر به فرد دهکده چوب ارائه می گردد

خرید محصولات صنایع چوبی دهکده تازه اولین قدم در راستای ارائه خدمات به شما بزرگواران است، چون ایرانیان لایق بهترینها هستند.

از جمله محصولات ما می توان به میز ناهار خوری، مبل راحتی،اشاره نمود.

تماس با صنایع چوبی دهکده

شماره تماس 1 :            09190374312

شماره تماس 2 :            09106773305 مسئول بخش فروش : آقای عباسیآدرس کارخانه :

تهران - اتوبان آزادگان شرق به سمت غرب - بعد از کمربندی اسلامشهر . ورودی علی آباد قاجار- خیابان درختی - کوچه کوشا - پلاک 10 - صنایع چوبی دهکده  

تمامی حقوق برای گروه تولیدی صنایع چوبی دهکده محفوظ است هر گونه کپی برداری از مطالب و محصولات پیگرد قانونی دارد .