از:
به:
نوع نمودار:

جزئیات آمار

150 کل صفحات بازدید شده
108 کل بازدیدکنندگان
82 Unique visitors
00:01:27 متوسط زمان حضور
1.39 متوسط صفحه/بازدید
45.37% Bounce rate

موقعیت مکانی

Iran 87 United States 16 United Kingdom 2 South Africa 2 Netherlands 1 Russian Federation 1

آمار سیستم عامل

Android 70 N/A 11 Windows 10 9 Windows 7 8 iOS iPhone 6 Windows 8 2 iOS iPad 1 Windows XP 1

آمار مرورگر

Chrome 82 Mozilla 11 Safari 7 Firefox 6 Opera 2

Device

Mobile 73 Desktop 31 Tablet 4

صفحات ورود

صفحه تعداد کاربران
http://www.dehkadehchoob.ir/ 45
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 20
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 10
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 7
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/category/19-dehkadehchoob.html?Itemid=437 2
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=8 2
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja 2
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?limitstart=0 1
http://www.dehkadehchoob.ir/contact.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/131-mahan-ba-ghashoqi 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437_________________ 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/16-3.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/مبل.html 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/79-blog/82-2016-03-14-14-25-44.html?Itemid=437 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/79-blog/83-2016-03-14-14-31-34.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/ 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/2016-11-24-14-30-19/serverstats-display 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/127-6.html?Itemid=437 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/14-6552.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/121-lobiyayi-ba-mehregan.html 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/28-7887.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/105-somahooyi-seven?Itemid=437;00:00:00; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/87-dar-bare-ma?Itemid=437 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/2016-11-24-14-30-19 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/mobl/19-dehkadehchoob/133-2016-10-17-12-54-55 1

صفحات خروج

صفحه تعداد کاربران
http://www.dehkadehchoob.ir/ 45
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 11
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 9
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 6
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 4
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/79-blog/83-2016-03-14-14-31-34.html?Itemid=437 3
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja 2
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/26-121.html 2
http://www.dehkadehchoob.ir/مبل.html 2
http://dehkadehchoob.ir/مبل.html 2
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=8 2
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/105-somahooyi-seven?Itemid=437;00:00:00; 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/87-dar-bare-ma?Itemid=437 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/2016-11-24-14-30-19 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437_________________ 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/mobl/19-dehkadehchoob/133-2016-10-17-12-54-55 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/22-43435.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/131-mahan-ba-ghashoqi 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/16-3.html 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/2016-11-24-14-30-19/serverstats-display 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/79-blog/82-2016-03-14-14-25-44.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/22-43435.html 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/127-6.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/14-6552.html 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/37-546545446.html 1
http://dehkadehchoob.ir/درباره-دهکده-چوب.html 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina.html?Itemid=437 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/27-14.html 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?limitstart=0 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/28-7887.html 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/121-lobiyayi-ba-mehregan.html 1

آمار مشاهده بر اساس صفحه

صفحه آخرین بازدید تعداد بازدیدها
http://www.dehkadehchoob.ir/ 2018-02-24 18:42:38 48
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 2018-02-24 18:44:57 22
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 2018-02-24 15:41:20 16
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html 2018-02-24 19:00:17 12
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?start=12 2018-02-24 19:01:20 4
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/26-121.html 2018-02-24 08:44:53 4
http://www.dehkadehchoob.ir/مبل.html 2018-02-22 08:03:06 3
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/79-blog/83-2016-03-14-14-31-34.html?Itemid=437 2018-02-24 18:46:50 3
http://dehkadehchoob.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=8 2018-02-23 10:49:15 2
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html?limitstart=0 2018-02-22 12:29:45 2
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/79-blog/82-2016-03-14-14-25-44.html?Itemid=437 2018-02-24 18:45:43 2
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/117-kamja 2018-02-24 23:45:44 2
http://dehkadehchoob.ir/مبل.html 2018-02-24 08:51:35 2
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/category/19-dehkadehchoob.html?Itemid=437 2018-02-22 15:38:36 2
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/37-546545446.html 2018-02-24 08:47:56 2
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/127-6.html?Itemid=437 2018-02-20 22:24:14 1
http://dehkadehchoob.ir/ 2018-02-21 14:01:42 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/125-som-ahoooyi-ba-tina.html?Itemid=437 2018-02-20 02:30:30 1
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/19-dehkadehchoob/121-lobiyayi-ba-mehregan.html 2018-02-24 07:08:54 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/14-6552.html 2018-02-23 04:37:26 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/105-somahooyi-seven?Itemid=437;00:00:00; 2018-02-24 17:07:18 1
http://dehkadehchoob.ir/درباره-دهکده-چوب.html 2018-02-22 11:31:34 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/115-gerd-ba-dart?Itemid=437_________________ 2018-02-20 19:31:58 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/87-dar-bare-ma?Itemid=437 2018-02-22 20:59:22 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/27-14.html 2018-02-22 19:09:19 1
http://www.dehkadehchoob.ir/index.php/2016-11-24-14-30-19 2018-02-19 00:50:29 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/28-7887.html 2018-02-20 11:26:11 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/mobl/19-dehkadehchoob/133-2016-10-17-12-54-55 2018-02-20 16:56:48 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/2016-11-24-14-30-19/serverstats-display 2018-02-19 20:01:29 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/22-43435.html 2018-02-21 08:48:02 1
http://www.dehkadehchoob.ir/contact.html 2018-02-22 08:02:47 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/31-3221.html 2018-02-24 08:49:50 1
http://dehkadehchoob.ir/index.php/component/content/article/19-dehkadehchoob/131-mahan-ba-ghashoqi 2018-02-19 16:52:30 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/32-96988.html 2018-02-24 08:50:20 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/36-750-000.html 2018-02-24 08:51:00 1
http://www.dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/26-121.html 2018-02-22 15:40:13 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/16-3.html 2018-02-22 04:39:56 1
http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری/item/22-43435.html 2018-02-21 10:45:42 1
http://dehkadehchoob.ir/component/content/article/79-blog/82-2016-03-14-14-25-44.html?Itemid=437 2018-02-24 08:17:23 1

آمار مشاهده بر اساس کاربر

نام کاربر آخرین بازدید زمان حضور مرورگر سیستم عامل Device آی پی موقعیت مکانی صفحات مشاهده شده
Visitor_1.85 2018-02-20 19:31:58 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.79.55 US 1 Navigation flow
Visitor_1045 2018-02-21 11:06:14 00:00:00 Chrome Android Mobile 86.55.226.189 IR 1 Navigation flow
Visitor_1063 2018-02-23 10:45:42 00:01:40 Chrome Android Mobile 5.114.72.117 IR 1 Navigation flow
Visitor_1079 2018-02-24 08:17:05 00:00:36 Chrome Android Mobile 5.218.40.247 IR 1 Navigation flow
Visitor_1101 2018-02-19 21:58:28 00:00:24 Safari iOS iPhone Mobile 5.213.218.96 IR 1 Navigation flow
Visitor_1368 2018-02-21 18:52:59 00:01:00 Chrome Windows 8 Desktop 5.200.128.5 IR 1 Navigation flow
Visitor_1410 2018-02-23 14:29:30 00:00:36 Chrome Android Mobile 5.127.35.99 IR 1 Navigation flow
Visitor_1473 2018-02-21 09:35:56 00:00:44 Chrome Android Tablet 5.127.192.88 IR 2 Navigation flow
Visitor_1555 2018-02-24 12:50:16 00:00:20 Chrome Windows 7 Desktop 5.222.233.72 IR 1 Navigation flow
Visitor_1563 2018-02-21 18:34:06 00:01:48 Chrome Android Mobile 5.217.188.213 IR 2 Navigation flow
Visitor_1573 2018-02-22 18:00:01 00:00:32 Chrome Android Mobile 5.112.231.137 IR 1 Navigation flow
Visitor_1623 2018-02-21 18:52:38 00:02:28 Safari iOS iPhone Mobile 5.116.68.85 IR 2 Navigation flow
Visitor_1695 2018-02-24 18:44:57 00:00:00 Chrome Android Mobile 5.161.123.7 IR 1 Navigation flow
Visitor_174 2018-02-23 07:43:42 00:04:44 Chrome Android Mobile 5.210.127.192 IR 2 Navigation flow
Visitor_1796 2018-02-23 07:43:35 00:00:12 Chrome Android Mobile 5.210.127.192 IR 2 Navigation flow
Visitor_1860 2018-02-20 11:26:11 00:00:04 Chrome Android Tablet 5.112.113.230 IR 1 Navigation flow
Visitor_1941 2018-02-22 19:01:01 00:03:48 Chrome Android Mobile 173.244.217.186 US 1 Navigation flow
Visitor_1966 2018-02-21 18:31:05 00:01:12 Chrome Android Mobile 5.217.188.213 IR 1 Navigation flow
Visitor_2034 2018-02-24 10:10:40 00:00:16 Chrome Windows 10 Desktop 188.158.248.146 IR 1 Navigation flow
Visitor_2074 2018-02-23 13:07:26 00:00:00 Chrome Android Mobile 91.251.12.226 IR 1 Navigation flow
Visitor_2089 2018-02-22 08:15:14 00:02:20 Chrome Windows 8 Desktop 31.59.34.252 IR 1 Navigation flow
Visitor_2295 2018-02-24 08:43:52 00:00:20 Firefox Windows 10 Desktop 31.57.183.76 IR 1 Navigation flow
Visitor_2508 2018-02-23 18:42:17 00:00:56 Chrome Android Mobile 151.238.229.104 IR 1 Navigation flow
Visitor_2564 2018-02-20 22:05:54 00:00:08 Chrome Android Mobile 5.121.9.174 IR 1 Navigation flow
Visitor_2853 2018-02-22 11:31:34 00:02:04 Chrome Android Mobile 188.34.206.127 IR 2 Navigation flow
Visitor_2987 2018-02-19 22:40:01 00:01:08 Firefox Windows 7 Desktop 5.201.193.0 IR 2 Navigation flow
Visitor_2992 2018-02-22 04:39:56 00:00:28 Chrome Windows 7 Desktop 46.209.157.106 IR 1 Navigation flow
Visitor_3.17 2018-02-24 07:08:54 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.243 US 1 Navigation flow
Visitor_3.39 2018-02-19 20:01:29 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.79.62 US 1 Navigation flow
Visitor_3051 2018-02-19 18:44:57 00:00:24 Chrome Android Mobile 185.186.51.23 IR 1 Navigation flow
Visitor_3249 2018-02-21 08:48:02 00:18:00 Chrome Windows 10 Desktop 5.209.129.191 IR 2 Navigation flow
Visitor_3279 2018-02-19 21:33:16 00:00:52 Chrome Windows 10 Desktop 2.182.206.209 IR 1 Navigation flow
Visitor_3297 2018-02-19 09:38:04 00:03:44 Firefox Windows 7 Desktop 91.106.65.188 IR 2 Navigation flow
Visitor_3445 2018-02-20 06:55:32 00:00:16 Chrome Android Mobile 5.202.41.202 IR 1 Navigation flow
Visitor_3554 2018-02-19 18:45:30 00:00:08 Chrome Android Mobile 185.186.51.23 IR 1 Navigation flow
Visitor_3622 2018-02-19 06:46:11 00:00:00 Chrome Windows 10 Desktop 81.16.125.9 IR 1 Navigation flow
Visitor_3833 2018-02-20 06:50:45 00:00:00 Chrome Windows 10 Desktop 109.173.54.216 RU 1 Navigation flow
Visitor_3974 2018-02-21 18:49:40 00:00:16 Safari iOS iPhone Mobile 5.116.68.85 IR 1 Navigation flow
Visitor_4070 2018-02-19 11:36:08 00:03:32 Chrome Android Mobile 5.117.16.218 IR 1 Navigation flow
Visitor_4126 2018-02-23 14:59:34 00:00:08 Chrome Android Mobile 5.122.247.246 IR 1 Navigation flow
Visitor_4265 2018-02-24 08:51:35 00:06:08 Firefox Windows 10 Desktop 31.57.183.76 IR 8 Navigation flow
Visitor_4589 2018-02-21 10:45:42 00:00:08 Opera Android Mobile 141.0.13.85 ZA 2 Navigation flow
Visitor_4638 2018-02-19 23:42:36 00:00:28 Chrome Android Mobile 5.212.128.14 IR 1 Navigation flow
Visitor_4700 2018-02-20 16:07:58 00:02:28 Chrome Android Mobile 83.123.10.219 IR 1 Navigation flow
Visitor_4727 2018-02-23 20:36:33 00:00:28 Chrome Android Mobile 5.121.189.231 IR 1 Navigation flow
Visitor_4760 2018-02-23 22:58:38 00:00:04 Chrome Android Mobile 5.114.41.176 IR 1 Navigation flow
Visitor_4824 2018-02-20 15:47:50 00:00:00 Chrome Android Mobile 5.125.40.241 IR 1 Navigation flow
Visitor_4857 2018-02-19 17:06:06 00:01:04 Chrome Windows 7 Desktop 176.65.199.76 IR 3 Navigation flow
Visitor_4925 2018-02-22 11:28:32 00:00:48 Chrome Android Mobile 188.34.206.127 IR 1 Navigation flow
Visitor_5.28 2018-02-20 22:24:14 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.79.59 US 1 Navigation flow
Visitor_5.52 2018-02-24 17:07:18 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.69.241 US 1 Navigation flow
Visitor_5.62 2018-02-20 16:56:48 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.79.62 US 1 Navigation flow
Visitor_5120 2018-02-21 10:45:00 00:00:08 Opera Android Mobile 141.0.13.85 ZA 1 Navigation flow
Visitor_5470 2018-02-21 14:58:48 00:00:00 Chrome Android Mobile 66.249.83.18 US 1 Navigation flow
Visitor_5511 2018-02-24 10:17:16 00:00:12 Chrome Android Mobile 5.117.160.192 IR 1 Navigation flow
Visitor_5657 2018-02-19 16:12:42 00:00:20 Chrome Android Mobile 5.123.138.104 IR 1 Navigation flow
Visitor_6.52 2018-02-22 20:59:22 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.193 US 1 Navigation flow
Visitor_6047 2018-02-22 21:08:56 00:00:44 Chrome Android Mobile 5.239.122.208 IR 1 Navigation flow
Visitor_6264 2018-02-22 11:28:09 00:00:12 Chrome Android Mobile 5.201.217.224 IR 1 Navigation flow
Visitor_6325 2018-02-23 10:49:15 00:00:16 Safari iOS iPhone Mobile 5.210.246.20 IR 1 Navigation flow
Visitor_6513 2018-02-23 18:41:29 00:00:36 Chrome Android Mobile 151.238.229.104 IR 1 Navigation flow
Visitor_6595 2018-02-20 04:20:19 00:00:56 Chrome Windows 10 Desktop 213.5.70.29 NL 2 Navigation flow
Visitor_6636 2018-02-20 14:52:29 00:00:12 Safari iOS iPhone Mobile 5.214.113.65 IR 1 Navigation flow
Visitor_6639 2018-02-21 09:23:52 00:01:28 Chrome Android Mobile 185.3.214.158 IR 1 Navigation flow
Visitor_6666 2018-02-20 19:59:16 00:01:44 Chrome Android Mobile 5.122.177.95 IR 1 Navigation flow
Visitor_6679 2018-02-21 14:02:20 00:02:28 Chrome Android Mobile 5.211.121.157 IR 2 Navigation flow
Visitor_6775 2018-02-22 12:30:01 00:00:28 Chrome Android Mobile 5.114.25.166 IR 2 Navigation flow
Visitor_6865 2018-02-19 16:20:37 00:00:20 Chrome Windows 7 Desktop 176.65.199.76 IR 1 Navigation flow
Visitor_6883 2018-02-23 14:28:56 00:00:16 Chrome Android Mobile 5.127.35.99 IR 1 Navigation flow
Visitor_7005 2018-02-21 08:46:46 00:00:36 Chrome Android Mobile 5.223.198.46 IR 1 Navigation flow
Visitor_7113 2018-02-22 15:42:54 00:03:52 Chrome Android Mobile 5.112.231.137 IR 4 Navigation flow
Visitor_7309 2018-02-21 20:52:55 00:01:20 Chrome Android Mobile 151.241.85.246 IR 1 Navigation flow
Visitor_7340 2018-02-21 21:42:53 00:00:00 Chrome Android Mobile 109.228.16.35 GB 1 Navigation flow
Visitor_7433 2018-02-24 18:46:50 00:04:04 Chrome Android Mobile 5.161.123.7 IR 3 Navigation flow
Visitor_7501 2018-02-22 18:57:59 00:00:00 Chrome Android Mobile 178.131.81.16 IR 1 Navigation flow
Visitor_7535 2018-02-22 08:03:06 00:00:28 Firefox Windows XP Desktop 89.235.77.21 IR 2 Navigation flow
Visitor_7697 2018-02-21 18:05:53 00:25:12 Firefox Windows 10 Desktop 31.57.191.225 IR 1 Navigation flow
Visitor_7711 2018-02-19 08:38:34 00:00:20 Chrome Android Mobile 2.179.44.143 IR 1 Navigation flow
Visitor_7727 2018-02-24 15:41:20 00:02:20 Chrome Android Mobile 37.202.171.16 IR 1 Navigation flow
Visitor_7768 2018-02-22 19:09:19 00:06:20 Chrome Android Mobile 173.244.217.186 US 3 Navigation flow
Visitor_7773 2018-02-19 08:40:32 00:02:28 Chrome Android Mobile 2.179.44.143 IR 2 Navigation flow
Visitor_7785 2018-02-22 06:59:40 00:00:00 Safari iOS iPhone Mobile 5.114.173.192 IR 1 Navigation flow
Visitor_7792 2018-02-21 09:35:01 00:00:12 Chrome Android Tablet 5.127.192.88 IR 1 Navigation flow
Visitor_7884 2018-02-24 05:13:00 00:06:04 Chrome Android Mobile 151.238.229.104 IR 1 Navigation flow
Visitor_7911 2018-02-21 21:44:23 00:06:40 Chrome Android Mobile 109.228.16.35 GB 3 Navigation flow
Visitor_8.01 2018-02-19 00:50:29 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.79.55 US 1 Navigation flow
Visitor_8.03 2018-02-19 16:52:30 00:00:00 Mozilla N/A Desktop 66.249.79.59 US 1 Navigation flow
Visitor_8.49 2018-02-20 02:30:30 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.79.59 US 1 Navigation flow
Visitor_8019 2018-02-22 12:03:25 00:00:20 Chrome Android Mobile 5.114.25.166 IR 1 Navigation flow
Visitor_8150 2018-02-21 09:33:15 00:05:28 Chrome Android Mobile 185.3.214.158 IR 3 Navigation flow
Visitor_8280 2018-02-21 07:00:17 00:00:56 Safari iOS iPad Tablet 5.78.221.165 IR 1 Navigation flow
Visitor_8284 2018-02-21 14:59:47 00:00:00 Chrome Android Mobile 66.249.88.145 US 1 Navigation flow
Visitor_8315 2018-02-19 06:36:33 00:02:28 Chrome Windows 7 Desktop 46.62.190.61 IR 2 Navigation flow
Visitor_8361 2018-02-21 11:05:04 00:00:52 Chrome Android Mobile 86.55.226.189 IR 1 Navigation flow
Visitor_8466 2018-02-24 16:46:36 00:00:00 Chrome Android Mobile 2.179.46.93 IR 1 Navigation flow
Visitor_8678 2018-02-22 21:12:00 00:00:08 Chrome Android Mobile 5.239.122.208 IR 1 Navigation flow
Visitor_8780 2018-02-23 10:10:10 00:00:08 Chrome Android Mobile 5.124.188.182 IR 1 Navigation flow
Visitor_8830 2018-02-19 17:55:39 00:00:24 Chrome Android Mobile 5.211.52.64 IR 1 Navigation flow
Visitor_8878 2018-02-24 23:45:44 00:00:00 Chrome Android Mobile 192.119.160.90 US 1 Navigation flow
Visitor_9.74 2018-02-24 08:17:23 00:00:04 Mozilla N/A Desktop 66.249.75.223 US 1 Navigation flow
Visitor_9079 2018-02-19 08:38:06 00:01:32 Chrome Android Mobile 178.131.126.206 IR 1 Navigation flow
Visitor_9119 2018-02-24 08:20:20 00:01:48 Chrome Android Mobile 5.218.40.247 IR 3 Navigation flow
Visitor_9451 2018-02-24 09:47:17 00:00:20 Chrome Android Mobile 5.116.99.232 IR 1 Navigation flow
Visitor_9482 2018-02-24 19:01:20 00:01:20 Chrome Windows 7 Desktop 109.162.146.137 IR 2 Navigation flow
Visitor_9515 2018-02-22 12:18:53 00:00:52 Chrome Android Mobile 5.114.25.166 IR 3 Navigation flow
Visitor_9634 2018-02-23 04:37:26 00:00:12 Chrome Android Mobile 5.115.242.239 IR 1 Navigation flow
Visitor_9639 2018-02-20 19:52:18 00:00:24 Chrome Android Mobile 151.243.250.238 IR 1 Navigation flow
Visitor_9931 2018-02-20 19:55:00 00:03:16 Chrome Android Mobile 151.243.250.238 IR 2 Navigation flow

آمار مشاهده بر اساس آی پی

آی پی موقعیت مکانی آخرین بازدید زمان حضور صفحات مشاهده شده
109.162.146.137 IR 2018-02-24 19:01:20 00:01:20 2
109.173.54.216 RU 2018-02-20 06:50:45 00:00:00 1
109.228.16.35 GB 2018-02-21 21:44:23 00:06:40 4
141.0.13.85 ZA 2018-02-21 10:45:42 00:00:16 3
151.238.229.104 IR 2018-02-24 05:13:00 00:07:36 3
151.241.85.246 IR 2018-02-21 20:52:55 00:01:20 1
151.243.250.238 IR 2018-02-20 19:55:00 00:03:40 3
173.244.217.186 US 2018-02-22 19:09:19 00:10:08 4
176.65.199.76 IR 2018-02-19 17:06:06 00:01:24 4
178.131.126.206 IR 2018-02-19 08:38:06 00:01:32 1
178.131.81.16 IR 2018-02-22 18:57:59 00:00:00 1
185.186.51.23 IR 2018-02-19 18:45:30 00:00:32 2
185.3.214.158 IR 2018-02-21 09:33:15 00:06:56 4
188.158.248.146 IR 2018-02-24 10:10:40 00:00:16 1
188.34.206.127 IR 2018-02-22 11:31:34 00:02:52 3
192.119.160.90 US 2018-02-24 23:45:44 00:00:00 1
2.179.44.143 IR 2018-02-19 08:40:32 00:02:48 3
2.179.46.93 IR 2018-02-24 16:46:36 00:00:00 1
2.182.206.209 IR 2018-02-19 21:33:16 00:00:52 1
213.5.70.29 NL 2018-02-20 04:19:06 00:00:32 1
31.57.183.76 IR 2018-02-24 08:51:35 00:06:28 9
31.57.191.225 IR 2018-02-21 18:05:53 00:25:12 1
31.59.34.252 IR 2018-02-22 08:15:14 00:02:20 1
37.202.171.16 IR 2018-02-24 15:41:20 00:02:20 1
46.209.157.106 IR 2018-02-22 04:39:56 00:00:28 1
46.62.190.61 IR 2018-02-19 06:36:33 00:02:28 2
5.112.113.230 IR 2018-02-20 11:26:11 00:00:04 1
5.112.231.137 IR 2018-02-22 18:00:01 00:04:24 5
5.113.47.153 IR 2018-02-20 04:20:19 00:00:24 1
5.114.173.192 IR 2018-02-22 06:59:40 00:00:00 1
5.114.25.166 IR 2018-02-22 12:30:01 00:01:40 6
5.114.41.176 IR 2018-02-23 22:58:38 00:00:04 1
5.114.72.117 IR 2018-02-23 10:45:42 00:01:40 1
5.115.242.239 IR 2018-02-23 04:37:26 00:00:12 1
5.116.68.85 IR 2018-02-21 18:52:38 00:02:44 3
5.116.99.232 IR 2018-02-24 09:47:17 00:00:20 1
5.117.16.218 IR 2018-02-19 11:36:08 00:03:32 1
5.117.160.192 IR 2018-02-24 10:17:16 00:00:12 1
5.121.189.231 IR 2018-02-23 20:36:33 00:00:28 1
5.121.9.174 IR 2018-02-20 22:05:54 00:00:08 1
5.122.177.95 IR 2018-02-20 19:59:16 00:01:44 1
5.122.247.246 IR 2018-02-23 14:59:34 00:00:08 1
5.123.138.104 IR 2018-02-19 16:12:42 00:00:20 1
5.124.188.182 IR 2018-02-23 10:10:10 00:00:08 1
5.125.40.241 IR 2018-02-20 15:47:50 00:00:00 1
5.127.192.88 IR 2018-02-21 09:35:56 00:00:56 3
5.127.35.99 IR 2018-02-23 14:29:30 00:00:52 2
5.161.123.7 IR 2018-02-24 18:46:50 00:04:04 4
5.200.128.5 IR 2018-02-21 18:52:59 00:01:00 1
5.201.193.0 IR 2018-02-19 22:40:01 00:01:08 2
5.201.217.224 IR 2018-02-22 11:28:09 00:00:12 1
5.202.41.202 IR 2018-02-20 06:55:32 00:00:16 1
5.209.129.191 IR 2018-02-21 08:48:02 00:18:00 2
5.210.127.183 IR 2018-02-23 07:43:42 00:01:36 2
5.210.127.192 IR 2018-02-22 10:49:47 00:03:20 2
5.210.246.20 IR 2018-02-23 10:49:15 00:00:16 1
5.211.121.157 IR 2018-02-21 14:02:20 00:02:28 2
5.211.52.64 IR 2018-02-19 17:55:39 00:00:24 1
5.212.128.14 IR 2018-02-19 23:42:36 00:00:28 1
5.213.218.96 IR 2018-02-19 21:58:28 00:00:24 1
5.214.113.65 IR 2018-02-20 14:52:29 00:00:12 1
5.217.188.213 IR 2018-02-21 18:34:06 00:03:00 3
5.218.40.247 IR 2018-02-24 08:20:20 00:02:24 4
5.222.233.72 IR 2018-02-24 12:50:16 00:00:20 1
5.223.198.46 IR 2018-02-21 08:46:46 00:00:36 1
5.239.122.208 IR 2018-02-22 21:12:00 00:00:52 2
5.78.221.165 IR 2018-02-21 07:00:17 00:00:56 1
66.249.69.241 US 2018-02-24 17:07:18 00:00:04 1
66.249.69.243 US 2018-02-24 07:08:54 00:00:04 1
66.249.75.193 US 2018-02-22 20:59:22 00:00:00 1
66.249.75.223 US 2018-02-24 08:17:23 00:00:04 1
66.249.79.55 US 2018-02-20 19:31:58 00:00:04 2
66.249.79.59 US 2018-02-20 22:24:14 00:00:08 3
66.249.79.62 US 2018-02-20 16:56:48 00:00:08 2
66.249.83.18 US 2018-02-21 14:58:48 00:00:00 1
66.249.88.145 US 2018-02-21 14:59:47 00:00:00 1
81.16.125.9 IR 2018-02-19 06:46:11 00:00:00 1
83.123.10.219 IR 2018-02-20 16:07:58 00:02:28 1
86.55.226.189 IR 2018-02-21 11:06:14 00:00:52 2
89.235.77.21 IR 2018-02-22 08:03:06 00:00:28 2
91.106.65.188 IR 2018-02-19 09:38:04 00:03:44 2
91.251.12.226 IR 2018-02-23 13:07:26 00:00:00 1

بازدیدهای هدایت شده به سایت

منبع آی پی تعداد بازدیدها کل درصد
https://www.google.com/ 55 55 43.65%
http://www.dehkadehchoob.ir/ 36 36 28.57%
https://l.instagram.com/ 18 18 14.29%
android-app://com.google.android.googlequicksearchbox 13 13 10.32%
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1703.KZw7opnCLPxiEw3BZyxPtEBgpGLglDPgLnW4KVs854ZiXQ4x2pOkC0pBTH52Rmj9.c50fc0e9b5e1be2a0af83f568835b50ca027bcd3&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YM 109.173.54.216 1 0.79%
http://www.google.com/search?q=%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%85+%D8%AC%D8%A7&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjw9fufjbfZAhXCBSwKHceHDhUQ_AUIBQ 89.41.234.84 1 0.79%
http://www.dehkadehchoob.ir/component/content/article/79-blog/82-2016-03-14-14-25-44.html?Itemid=437 109.228.16.35 1 0.79%
http://dehkadehchoob.ir/ 5.218.40.247 1 0.79%

جستجوهای درون سایت

کلمات کلیدی تعداد جستجوها درصد جستجو

درباره ما

فروشگاه صنایع چوبی دهکده  با سابقه دیرینه در صنعت مبلمان و محصولات چوبی، با افتخار به عرض می رساند این فروشگاه با عرضه با کیفیت ترین مصنوعات چوبی قدمی شگرف در صنعت مبلمان و دکوراسیون برای رضایتمندی شما سروران عزیز برداشته است.

 محصولات ما از تولید به مصرف می باشد بطوریکه شما مستقیما از تولیدی و کارخانه خرید می کنید بدون نیاز به پرداخت هزینه های چند برابر و افت کیفیت (حذف واسطه نمایشگاه )

 یعنی شما با سفارش اینترنتی یا تلفنی از تولیدی دهکده چوب هزینه های اعم از نمایشگاه با کرایه های خیلی سنگین هزینه آب برق و کارمندان فروشنده واسطه ها را حذف می نمائید .

هر کس با هر بودجه و سلیقه ای می تواند از محصولات تولیدی دهکده چوب بدون واسطه و با قیمت رقابتی استفاده کند .

 محصولات صنایع چوبی دهکده با ضمانت نامه منحصر به فرد دهکده چوب ارائه می گردد

خرید محصولات صنایع چوبی دهکده تازه اولین قدم در راستای ارائه خدمات به شما بزرگواران است، چون ایرانیان لایق بهترینها هستند.

از جمله محصولات ما می توان به میز ناهار خوری، مبل راحتی،اشاره نمود.

تماس با صنایع چوبی دهکده

شماره تماس 1 :            09190374312

شماره تماس 2 :            09106773305 مسئول بخش فروش : آقای عباسیآدرس کارخانه :

تهران - اتوبان آزادگان شرق به سمت غرب - بعد از کمربندی اسلامشهر . ورودی علی آباد قاجار- خیابان درختی - کوچه کوشا - پلاک 10 - صنایع چوبی دهکده  

تمامی حقوق برای گروه تولیدی صنایع چوبی دهکده محفوظ است هر گونه کپی برداری از مطالب و محصولات پیگرد قانونی دارد .