Single page stats details: http://dehkadehchoob.ir/مبل.html

نام کاربر زمان حضور تاریخ آخرین بازدید
Visitor_3604 00:00:24 2017-09-22 14:51:27
Visitor_6938 00:00:20 2017-09-22 12:33:50
Visitor_4956 00:04:12 2017-09-21 21:59:16
Visitor_8574 00:15:04 2017-09-21 08:02:55
Visitor_6654 00:00:32 2017-09-18 12:28:48
زمان کل: 00:20:32
زمان متوسط برای هر کاربر: 00:04:06
خروجی CSV خروجی XLS خروجی PDF