Single page stats details: http://dehkadehchoob.ir/میز-ناهار-خوری.html

نام کاربر زمان حضور تاریخ آخرین بازدید
Visitor_1586 00:00:28 2018-06-22 18:27:15
Visitor_6305 00:00:04 2018-06-22 13:43:44
Visitor_2039 00:01:44 2018-06-22 06:16:42
Visitor_7144 00:00:24 2018-06-21 19:55:30
Visitor_4306 00:00:00 2018-06-21 17:13:00
Visitor_3676 00:00:04 2018-06-21 14:58:08
Visitor_7969 00:00:56 2018-06-21 14:48:23
Visitor_2961 00:00:00 2018-06-21 13:18:13
Visitor_8213 00:01:52 2018-06-20 11:43:02
Visitor_3258 00:00:40 2018-06-19 07:43:19
Visitor_7010 00:01:36 2018-06-19 05:51:58
Visitor_6237 00:01:08 2018-06-19 05:15:58
Visitor_5917 00:02:40 2018-06-18 17:58:32
Visitor_2889 00:00:00 2018-06-18 16:45:14
Visitor_9882 00:01:56 2018-06-18 15:23:27
زمان کل: 00:13:32
زمان متوسط برای هر کاربر: 00:00:54
خروجی CSV خروجی XLS خروجی PDF